ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عارفه شیرازی، فرشته گلاب ، نیما سندگل، محمود براتی، رضا محمد صالحی، گلاره وهاب زاده، زینب شادالویی، سعید رضایی زارچی، (1395). بررسی فاکتورهای نوروتروفیک در مدل حیوانی تخریب میلین القاء شده با کوپریزون در موش های C57bl/6، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 4(2)، 47-54. magiran.com/p1720622
Arefeh Shirazi, Fereshteh Golab, Nima Sanadgol, Mahmood Barati, Reza Mohammad Salehi, Gelareh Vahabzadeh, Zeinab Shadalui, Saeed Rezaei Zarchi, (2016). Evaluation of the Neurotrophic Factors in Animal Model of Myelin Destruction Induced by Cuprizone in C57bl/6 Mice, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 4(2), 47-54. magiran.com/p1720622
عارفه شیرازی، فرشته گلاب ، نیما سندگل، محمود براتی، رضا محمد صالحی، گلاره وهاب زاده، زینب شادالویی، سعید رضایی زارچی، بررسی فاکتورهای نوروتروفیک در مدل حیوانی تخریب میلین القاء شده با کوپریزون در موش های C57bl/6. فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 1395؛ 4(2): 47-54. magiran.com/p1720622
Arefeh Shirazi, Fereshteh Golab, Nima Sanadgol, Mahmood Barati, Reza Mohammad Salehi, Gelareh Vahabzadeh, Zeinab Shadalui, Saeed Rezaei Zarchi, Evaluation of the Neurotrophic Factors in Animal Model of Myelin Destruction Induced by Cuprizone in C57bl/6 Mice, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 2016; 4(2): 47-54. magiran.com/p1720622
عارفه شیرازی، فرشته گلاب ، نیما سندگل، محمود براتی، رضا محمد صالحی، گلاره وهاب زاده، زینب شادالویی، سعید رضایی زارچی، "بررسی فاکتورهای نوروتروفیک در مدل حیوانی تخریب میلین القاء شده با کوپریزون در موش های C57bl/6"، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 4، شماره 2 (1395): 47-54. magiran.com/p1720622
Arefeh Shirazi, Fereshteh Golab, Nima Sanadgol, Mahmood Barati, Reza Mohammad Salehi, Gelareh Vahabzadeh, Zeinab Shadalui, Saeed Rezaei Zarchi, "Evaluation of the Neurotrophic Factors in Animal Model of Myelin Destruction Induced by Cuprizone in C57bl/6 Mice", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam 4, no.2 (2016): 47-54. magiran.com/p1720622
عارفه شیرازی، فرشته گلاب ، نیما سندگل، محمود براتی، رضا محمد صالحی، گلاره وهاب زاده، زینب شادالویی، سعید رضایی زارچی، (1395). 'بررسی فاکتورهای نوروتروفیک در مدل حیوانی تخریب میلین القاء شده با کوپریزون در موش های C57bl/6'، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 4(2)، صص.47-54. magiran.com/p1720622
Arefeh Shirazi, Fereshteh Golab, Nima Sanadgol, Mahmood Barati, Reza Mohammad Salehi, Gelareh Vahabzadeh, Zeinab Shadalui, Saeed Rezaei Zarchi, (2016). 'Evaluation of the Neurotrophic Factors in Animal Model of Myelin Destruction Induced by Cuprizone in C57bl/6 Mice', The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 4(2), pp.47-54. magiran.com/p1720622
عارفه شیرازی؛ فرشته گلاب ؛ نیما سندگل؛ محمود براتی؛ رضا محمد صالحی؛ گلاره وهاب زاده؛ زینب شادالویی؛ سعید رضایی زارچی. "بررسی فاکتورهای نوروتروفیک در مدل حیوانی تخریب میلین القاء شده با کوپریزون در موش های C57bl/6". فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 4 ،2 ، 1395، 47-54. magiran.com/p1720622
Arefeh Shirazi; Fereshteh Golab; Nima Sanadgol; Mahmood Barati; Reza Mohammad Salehi; Gelareh Vahabzadeh; Zeinab Shadalui; Saeed Rezaei Zarchi. "Evaluation of the Neurotrophic Factors in Animal Model of Myelin Destruction Induced by Cuprizone in C57bl/6 Mice", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 4, 2, 2016, 47-54. magiran.com/p1720622
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال