ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا شیرازی تهرانی، فضل الله میر دریکوند، محمد علی سپهوندی، (1396). تدوین مدل ساختاری پیش بینی درد مزمن عضلانی اسکلتی از طریق مهارت های مقابله ای، فاجعه آفرینی، ترس، شدت و ناتوانی درد، فصلنامه بیهوشی و درد، 8(2)، 92-106. magiran.com/p1720902
Alireza Shirazitehrani, Fazlolah Mirdrikvand , Mohammad Ali Sepahvandi, (2017). Development of Structural model for prediction of chronic musculoskeletal pain by pain disposition, Catastrophizing, fear, pain intensity and inability, Journal of Anesthesiology and Pain, 8(2), 92-106. magiran.com/p1720902
علیرضا شیرازی تهرانی، فضل الله میر دریکوند، محمد علی سپهوندی، تدوین مدل ساختاری پیش بینی درد مزمن عضلانی اسکلتی از طریق مهارت های مقابله ای، فاجعه آفرینی، ترس، شدت و ناتوانی درد. فصلنامه بیهوشی و درد، 1396؛ 8(2): 92-106. magiran.com/p1720902
Alireza Shirazitehrani, Fazlolah Mirdrikvand , Mohammad Ali Sepahvandi, Development of Structural model for prediction of chronic musculoskeletal pain by pain disposition, Catastrophizing, fear, pain intensity and inability, Journal of Anesthesiology and Pain, 2017; 8(2): 92-106. magiran.com/p1720902
علیرضا شیرازی تهرانی، فضل الله میر دریکوند، محمد علی سپهوندی، "تدوین مدل ساختاری پیش بینی درد مزمن عضلانی اسکلتی از طریق مهارت های مقابله ای، فاجعه آفرینی، ترس، شدت و ناتوانی درد"، فصلنامه بیهوشی و درد 8، شماره 2 (1396): 92-106. magiran.com/p1720902
Alireza Shirazitehrani, Fazlolah Mirdrikvand , Mohammad Ali Sepahvandi, "Development of Structural model for prediction of chronic musculoskeletal pain by pain disposition, Catastrophizing, fear, pain intensity and inability", Journal of Anesthesiology and Pain 8, no.2 (2017): 92-106. magiran.com/p1720902
علیرضا شیرازی تهرانی، فضل الله میر دریکوند، محمد علی سپهوندی، (1396). 'تدوین مدل ساختاری پیش بینی درد مزمن عضلانی اسکلتی از طریق مهارت های مقابله ای، فاجعه آفرینی، ترس، شدت و ناتوانی درد'، فصلنامه بیهوشی و درد، 8(2)، صص.92-106. magiran.com/p1720902
Alireza Shirazitehrani, Fazlolah Mirdrikvand , Mohammad Ali Sepahvandi, (2017). 'Development of Structural model for prediction of chronic musculoskeletal pain by pain disposition, Catastrophizing, fear, pain intensity and inability', Journal of Anesthesiology and Pain, 8(2), pp.92-106. magiran.com/p1720902
علیرضا شیرازی تهرانی؛ فضل الله میر دریکوند؛ محمد علی سپهوندی. "تدوین مدل ساختاری پیش بینی درد مزمن عضلانی اسکلتی از طریق مهارت های مقابله ای، فاجعه آفرینی، ترس، شدت و ناتوانی درد". فصلنامه بیهوشی و درد، 8 ،2 ، 1396، 92-106. magiran.com/p1720902
Alireza Shirazitehrani; Fazlolah Mirdrikvand ; Mohammad Ali Sepahvandi. "Development of Structural model for prediction of chronic musculoskeletal pain by pain disposition, Catastrophizing, fear, pain intensity and inability", Journal of Anesthesiology and Pain, 8, 2, 2017, 92-106. magiran.com/p1720902
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال