ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا افلاطونیان، فوزیه رفعتی، مریم سلطانی نژاد، فاطمه مشایخی، (1396). بررسی دانش و نگرش پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نسبت به مدیریت درد، فصلنامه بیهوشی و درد، 8(2)، 14-21. magiran.com/p1720910
Dr Mohammad Reza Aflatoonian, Foozieh Rafati, Maryam Soltaninejad, Fatemeh Mashayekhi , (2017). The survey of nurses, knowledge and attitude towards pain management in Jiroft University of medical sciences, Journal of Anesthesiology and Pain, 8(2), 14-21. magiran.com/p1720910
محمدرضا افلاطونیان، فوزیه رفعتی، مریم سلطانی نژاد، فاطمه مشایخی، بررسی دانش و نگرش پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نسبت به مدیریت درد. فصلنامه بیهوشی و درد، 1396؛ 8(2): 14-21. magiran.com/p1720910
Dr Mohammad Reza Aflatoonian, Foozieh Rafati, Maryam Soltaninejad, Fatemeh Mashayekhi , The survey of nurses, knowledge and attitude towards pain management in Jiroft University of medical sciences, Journal of Anesthesiology and Pain, 2017; 8(2): 14-21. magiran.com/p1720910
محمدرضا افلاطونیان، فوزیه رفعتی، مریم سلطانی نژاد، فاطمه مشایخی، "بررسی دانش و نگرش پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نسبت به مدیریت درد"، فصلنامه بیهوشی و درد 8، شماره 2 (1396): 14-21. magiran.com/p1720910
Dr Mohammad Reza Aflatoonian, Foozieh Rafati, Maryam Soltaninejad, Fatemeh Mashayekhi , "The survey of nurses, knowledge and attitude towards pain management in Jiroft University of medical sciences", Journal of Anesthesiology and Pain 8, no.2 (2017): 14-21. magiran.com/p1720910
محمدرضا افلاطونیان، فوزیه رفعتی، مریم سلطانی نژاد، فاطمه مشایخی، (1396). 'بررسی دانش و نگرش پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نسبت به مدیریت درد'، فصلنامه بیهوشی و درد، 8(2)، صص.14-21. magiran.com/p1720910
Dr Mohammad Reza Aflatoonian, Foozieh Rafati, Maryam Soltaninejad, Fatemeh Mashayekhi , (2017). 'The survey of nurses, knowledge and attitude towards pain management in Jiroft University of medical sciences', Journal of Anesthesiology and Pain, 8(2), pp.14-21. magiran.com/p1720910
محمدرضا افلاطونیان؛ فوزیه رفعتی؛ مریم سلطانی نژاد؛ فاطمه مشایخی. "بررسی دانش و نگرش پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نسبت به مدیریت درد". فصلنامه بیهوشی و درد، 8 ،2 ، 1396، 14-21. magiran.com/p1720910
Dr Mohammad Reza Aflatoonian; Foozieh Rafati; Maryam Soltaninejad; Fatemeh Mashayekhi . "The survey of nurses, knowledge and attitude towards pain management in Jiroft University of medical sciences", Journal of Anesthesiology and Pain, 8, 2, 2017, 14-21. magiran.com/p1720910
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال