ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه قاسمی، سارا عبدالهی، هدی پسند مژده، مریم برهانی حقیقی، (1396). سلادین -1: یک عامل احتمالی حفاظت نورونی در بیماری آلزایمر، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 5(2)، 88-97. magiran.com/p1720948
Sedigheh Ghasemi, Sara Abdolahi, Hoda Pasand Mojdeh, Maryam Borhani-Haghighi, (2017). Seladin-1: A Possible Neuroprotective Agent in Alzheimer's Disease, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 5(2), 88-97. magiran.com/p1720948
صدیقه قاسمی، سارا عبدالهی، هدی پسند مژده، مریم برهانی حقیقی، سلادین -1: یک عامل احتمالی حفاظت نورونی در بیماری آلزایمر. فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 1396؛ 5(2): 88-97. magiran.com/p1720948
Sedigheh Ghasemi, Sara Abdolahi, Hoda Pasand Mojdeh, Maryam Borhani-Haghighi, Seladin-1: A Possible Neuroprotective Agent in Alzheimer's Disease, The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 2017; 5(2): 88-97. magiran.com/p1720948
صدیقه قاسمی، سارا عبدالهی، هدی پسند مژده، مریم برهانی حقیقی، "سلادین -1: یک عامل احتمالی حفاظت نورونی در بیماری آلزایمر"، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم 5، شماره 2 (1396): 88-97. magiran.com/p1720948
Sedigheh Ghasemi, Sara Abdolahi, Hoda Pasand Mojdeh, Maryam Borhani-Haghighi, "Seladin-1: A Possible Neuroprotective Agent in Alzheimer's Disease", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam 5, no.2 (2017): 88-97. magiran.com/p1720948
صدیقه قاسمی، سارا عبدالهی، هدی پسند مژده، مریم برهانی حقیقی، (1396). 'سلادین -1: یک عامل احتمالی حفاظت نورونی در بیماری آلزایمر'، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 5(2)، صص.88-97. magiran.com/p1720948
Sedigheh Ghasemi, Sara Abdolahi, Hoda Pasand Mojdeh, Maryam Borhani-Haghighi, (2017). 'Seladin-1: A Possible Neuroprotective Agent in Alzheimer's Disease', The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 5(2), pp.88-97. magiran.com/p1720948
صدیقه قاسمی؛ سارا عبدالهی؛ هدی پسند مژده؛ مریم برهانی حقیقی. "سلادین -1: یک عامل احتمالی حفاظت نورونی در بیماری آلزایمر". فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، 5 ،2 ، 1396، 88-97. magiran.com/p1720948
Sedigheh Ghasemi; Sara Abdolahi; Hoda Pasand Mojdeh; Maryam Borhani-Haghighi. "Seladin-1: A Possible Neuroprotective Agent in Alzheimer's Disease", The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 5, 2, 2017, 88-97. magiran.com/p1720948
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال