ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهه درویشی، دانیال کهریزی، صحبت بهرامی نژاد، محسن منصوری، (1395). بررسی اثر الیسیتورهای عصاره مخمر و سالیسیلیک اسید بر درصد زنده مانی سلول و میزان متابولیت های ثانویه بتاکاریوفیلن و ایزوپولگون در کشت سلولی پونه (Mentha pulegium)، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 29(4)، 370-381. magiran.com/p1721222
Mohsen Mansouri, Daniyal Kahrizi , (2017). Study of yeast extract and salicylic acid elicitors effects on percentage of cell survival and the amount of beta-caryophyllene and isopulegone secondary metabolites in Pennyroyal (Mentha pulegium) cell culture, Journal of Molecular and Cellular Research, 29(4), 370-381. magiran.com/p1721222
الهه درویشی، دانیال کهریزی، صحبت بهرامی نژاد، محسن منصوری، بررسی اثر الیسیتورهای عصاره مخمر و سالیسیلیک اسید بر درصد زنده مانی سلول و میزان متابولیت های ثانویه بتاکاریوفیلن و ایزوپولگون در کشت سلولی پونه (Mentha pulegium). مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 1395؛ 29(4): 370-381. magiran.com/p1721222
Mohsen Mansouri, Daniyal Kahrizi , Study of yeast extract and salicylic acid elicitors effects on percentage of cell survival and the amount of beta-caryophyllene and isopulegone secondary metabolites in Pennyroyal (Mentha pulegium) cell culture, Journal of Molecular and Cellular Research, 2017; 29(4): 370-381. magiran.com/p1721222
الهه درویشی، دانیال کهریزی، صحبت بهرامی نژاد، محسن منصوری، "بررسی اثر الیسیتورهای عصاره مخمر و سالیسیلیک اسید بر درصد زنده مانی سلول و میزان متابولیت های ثانویه بتاکاریوفیلن و ایزوپولگون در کشت سلولی پونه (Mentha pulegium)"، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 29، شماره 4 (1395): 370-381. magiran.com/p1721222
Mohsen Mansouri, Daniyal Kahrizi , "Study of yeast extract and salicylic acid elicitors effects on percentage of cell survival and the amount of beta-caryophyllene and isopulegone secondary metabolites in Pennyroyal (Mentha pulegium) cell culture", Journal of Molecular and Cellular Research 29, no.4 (2017): 370-381. magiran.com/p1721222
الهه درویشی، دانیال کهریزی، صحبت بهرامی نژاد، محسن منصوری، (1395). 'بررسی اثر الیسیتورهای عصاره مخمر و سالیسیلیک اسید بر درصد زنده مانی سلول و میزان متابولیت های ثانویه بتاکاریوفیلن و ایزوپولگون در کشت سلولی پونه (Mentha pulegium)'، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 29(4)، صص.370-381. magiran.com/p1721222
Mohsen Mansouri, Daniyal Kahrizi , (2017). 'Study of yeast extract and salicylic acid elicitors effects on percentage of cell survival and the amount of beta-caryophyllene and isopulegone secondary metabolites in Pennyroyal (Mentha pulegium) cell culture', Journal of Molecular and Cellular Research, 29(4), pp.370-381. magiran.com/p1721222
الهه درویشی؛ دانیال کهریزی؛ صحبت بهرامی نژاد؛ محسن منصوری. "بررسی اثر الیسیتورهای عصاره مخمر و سالیسیلیک اسید بر درصد زنده مانی سلول و میزان متابولیت های ثانویه بتاکاریوفیلن و ایزوپولگون در کشت سلولی پونه (Mentha pulegium)". مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 29 ،4 ، 1395، 370-381. magiran.com/p1721222
Mohsen Mansouri; Daniyal Kahrizi . "Study of yeast extract and salicylic acid elicitors effects on percentage of cell survival and the amount of beta-caryophyllene and isopulegone secondary metabolites in Pennyroyal (Mentha pulegium) cell culture", Journal of Molecular and Cellular Research, 29, 4, 2017, 370-381. magiran.com/p1721222
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال