ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد اعظمیان جزی، سید آرش حدادی، احمد رمضانی سعادت آبادی ، فریبا اعظمیان، (1396). ساخت نانوکامپوزیت پلی وینیل استات- نانوذرات سیلیکای کلوئیدی به روش پلیمرشدن امولسیونی و مطالعه خواص مکانیکی، گرمایی و رئولوژی، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 30(2)، 151-161. magiran.com/p1721316
Mehrdad Azamian Jazi, Seyyed Arash Haddadi, Ahmad Ramazani Saadat Abadi , Fariba Azamian, (2017). A Poly(vinyl acetate)/Colloidal SiO2 Nanocomposite Synthesized by Emulsion Polymerization and Study of Its Mechanical, Thermal and Rheological Properties, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 30(2), 151-161. magiran.com/p1721316
مهرداد اعظمیان جزی، سید آرش حدادی، احمد رمضانی سعادت آبادی ، فریبا اعظمیان، ساخت نانوکامپوزیت پلی وینیل استات- نانوذرات سیلیکای کلوئیدی به روش پلیمرشدن امولسیونی و مطالعه خواص مکانیکی، گرمایی و رئولوژی. دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 1396؛ 30(2): 151-161. magiran.com/p1721316
Mehrdad Azamian Jazi, Seyyed Arash Haddadi, Ahmad Ramazani Saadat Abadi , Fariba Azamian, A Poly(vinyl acetate)/Colloidal SiO2 Nanocomposite Synthesized by Emulsion Polymerization and Study of Its Mechanical, Thermal and Rheological Properties, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 2017; 30(2): 151-161. magiran.com/p1721316
مهرداد اعظمیان جزی، سید آرش حدادی، احمد رمضانی سعادت آبادی ، فریبا اعظمیان، "ساخت نانوکامپوزیت پلی وینیل استات- نانوذرات سیلیکای کلوئیدی به روش پلیمرشدن امولسیونی و مطالعه خواص مکانیکی، گرمایی و رئولوژی"، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر 30، شماره 2 (1396): 151-161. magiran.com/p1721316
Mehrdad Azamian Jazi, Seyyed Arash Haddadi, Ahmad Ramazani Saadat Abadi , Fariba Azamian, "A Poly(vinyl acetate)/Colloidal SiO2 Nanocomposite Synthesized by Emulsion Polymerization and Study of Its Mechanical, Thermal and Rheological Properties", Iranian Journal of Polymer Science and Technology 30, no.2 (2017): 151-161. magiran.com/p1721316
مهرداد اعظمیان جزی، سید آرش حدادی، احمد رمضانی سعادت آبادی ، فریبا اعظمیان، (1396). 'ساخت نانوکامپوزیت پلی وینیل استات- نانوذرات سیلیکای کلوئیدی به روش پلیمرشدن امولسیونی و مطالعه خواص مکانیکی، گرمایی و رئولوژی'، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 30(2)، صص.151-161. magiran.com/p1721316
Mehrdad Azamian Jazi, Seyyed Arash Haddadi, Ahmad Ramazani Saadat Abadi , Fariba Azamian, (2017). 'A Poly(vinyl acetate)/Colloidal SiO2 Nanocomposite Synthesized by Emulsion Polymerization and Study of Its Mechanical, Thermal and Rheological Properties', Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 30(2), pp.151-161. magiran.com/p1721316
مهرداد اعظمیان جزی؛ سید آرش حدادی؛ احمد رمضانی سعادت آبادی ؛ فریبا اعظمیان. "ساخت نانوکامپوزیت پلی وینیل استات- نانوذرات سیلیکای کلوئیدی به روش پلیمرشدن امولسیونی و مطالعه خواص مکانیکی، گرمایی و رئولوژی". دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 30 ،2 ، 1396، 151-161. magiran.com/p1721316
Mehrdad Azamian Jazi; Seyyed Arash Haddadi; Ahmad Ramazani Saadat Abadi ; Fariba Azamian. "A Poly(vinyl acetate)/Colloidal SiO2 Nanocomposite Synthesized by Emulsion Polymerization and Study of Its Mechanical, Thermal and Rheological Properties", Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 30, 2, 2017, 151-161. magiran.com/p1721316
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال