ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما احمدی شولی، میترا توکلی، (1396). مطالعه خواص آمیخته SBR/ENR50 دارای پرکننده دوتایی نانوخاک رس و دوده پخت شده با پرتو الکترونی، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 30(2)، 127-137. magiran.com/p1721318
Sima Ahmadi-Shooli, Mitra Tavakoli , (2017). The Properties of SBR/ENR50 Blend Containing Nanoclay/Carbon Black Dual Filler System Cured by Electron Beam, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 30(2), 127-137. magiran.com/p1721318
سیما احمدی شولی، میترا توکلی، مطالعه خواص آمیخته SBR/ENR50 دارای پرکننده دوتایی نانوخاک رس و دوده پخت شده با پرتو الکترونی. دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 1396؛ 30(2): 127-137. magiran.com/p1721318
Sima Ahmadi-Shooli, Mitra Tavakoli , The Properties of SBR/ENR50 Blend Containing Nanoclay/Carbon Black Dual Filler System Cured by Electron Beam, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 2017; 30(2): 127-137. magiran.com/p1721318
سیما احمدی شولی، میترا توکلی، "مطالعه خواص آمیخته SBR/ENR50 دارای پرکننده دوتایی نانوخاک رس و دوده پخت شده با پرتو الکترونی"، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر 30، شماره 2 (1396): 127-137. magiran.com/p1721318
Sima Ahmadi-Shooli, Mitra Tavakoli , "The Properties of SBR/ENR50 Blend Containing Nanoclay/Carbon Black Dual Filler System Cured by Electron Beam", Iranian Journal of Polymer Science and Technology 30, no.2 (2017): 127-137. magiran.com/p1721318
سیما احمدی شولی، میترا توکلی، (1396). 'مطالعه خواص آمیخته SBR/ENR50 دارای پرکننده دوتایی نانوخاک رس و دوده پخت شده با پرتو الکترونی'، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 30(2)، صص.127-137. magiran.com/p1721318
Sima Ahmadi-Shooli, Mitra Tavakoli , (2017). 'The Properties of SBR/ENR50 Blend Containing Nanoclay/Carbon Black Dual Filler System Cured by Electron Beam', Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 30(2), pp.127-137. magiran.com/p1721318
سیما احمدی شولی؛ میترا توکلی. "مطالعه خواص آمیخته SBR/ENR50 دارای پرکننده دوتایی نانوخاک رس و دوده پخت شده با پرتو الکترونی". دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 30 ،2 ، 1396، 127-137. magiran.com/p1721318
Sima Ahmadi-Shooli; Mitra Tavakoli . "The Properties of SBR/ENR50 Blend Containing Nanoclay/Carbon Black Dual Filler System Cured by Electron Beam", Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 30, 2, 2017, 127-137. magiran.com/p1721318
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال