ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی نخعی پور، حسین شجاعی فرح آبادی، فرانک نجاریان، مهوش صفی نژاد، حسن ایروانی ، (1396). تعیین کارآیی زئولیت ZSM-5 آغشته به نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در حذف فتوکاتالیستی بخارات استایرن، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 3(4)، 61-67. magiran.com/p1721528
Mojtaba Nakhaei Pour, Hosein Shojaee Farah Abadi, Faranak Najarian, Mahvash Safinejad, Hasan Irvani , (2017). Determining the efficiency of ZSM-5 zeolite impregnated with nanoparticles of titanium dioxide in the photocatalytic removal of styrene vapors, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 3(4), 61-67. magiran.com/p1721528
مجتبی نخعی پور، حسین شجاعی فرح آبادی، فرانک نجاریان، مهوش صفی نژاد، حسن ایروانی ، تعیین کارآیی زئولیت ZSM-5 آغشته به نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در حذف فتوکاتالیستی بخارات استایرن. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1396؛ 3(4): 61-67. magiran.com/p1721528
Mojtaba Nakhaei Pour, Hosein Shojaee Farah Abadi, Faranak Najarian, Mahvash Safinejad, Hasan Irvani , Determining the efficiency of ZSM-5 zeolite impregnated with nanoparticles of titanium dioxide in the photocatalytic removal of styrene vapors, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2017; 3(4): 61-67. magiran.com/p1721528
مجتبی نخعی پور، حسین شجاعی فرح آبادی، فرانک نجاریان، مهوش صفی نژاد، حسن ایروانی ، "تعیین کارآیی زئولیت ZSM-5 آغشته به نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در حذف فتوکاتالیستی بخارات استایرن"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 3، شماره 4 (1396): 61-67. magiran.com/p1721528
Mojtaba Nakhaei Pour, Hosein Shojaee Farah Abadi, Faranak Najarian, Mahvash Safinejad, Hasan Irvani , "Determining the efficiency of ZSM-5 zeolite impregnated with nanoparticles of titanium dioxide in the photocatalytic removal of styrene vapors", Journal of Occupational Hygiene Engineering 3, no.4 (2017): 61-67. magiran.com/p1721528
مجتبی نخعی پور، حسین شجاعی فرح آبادی، فرانک نجاریان، مهوش صفی نژاد، حسن ایروانی ، (1396). 'تعیین کارآیی زئولیت ZSM-5 آغشته به نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در حذف فتوکاتالیستی بخارات استایرن'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 3(4)، صص.61-67. magiran.com/p1721528
Mojtaba Nakhaei Pour, Hosein Shojaee Farah Abadi, Faranak Najarian, Mahvash Safinejad, Hasan Irvani , (2017). 'Determining the efficiency of ZSM-5 zeolite impregnated with nanoparticles of titanium dioxide in the photocatalytic removal of styrene vapors', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 3(4), pp.61-67. magiran.com/p1721528
مجتبی نخعی پور؛ حسین شجاعی فرح آبادی؛ فرانک نجاریان؛ مهوش صفی نژاد؛ حسن ایروانی . "تعیین کارآیی زئولیت ZSM-5 آغشته به نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در حذف فتوکاتالیستی بخارات استایرن". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 3 ،4 ، 1396، 61-67. magiran.com/p1721528
Mojtaba Nakhaei Pour; Hosein Shojaee Farah Abadi; Faranak Najarian; Mahvash Safinejad; Hasan Irvani . "Determining the efficiency of ZSM-5 zeolite impregnated with nanoparticles of titanium dioxide in the photocatalytic removal of styrene vapors", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 3, 4, 2017, 61-67. magiran.com/p1721528
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال