ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی کرم پور میرزا، علیرضا حسینی پاکدهی، (1392). چگونگی بازتاب تحولات سیاسی کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا در رسانه ها: بررسی تطبیقی سایت بی.بی.سی فارسی و ایرنا، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 9(21)، 151-178. magiran.com/p1722122
Ali Karam Pour Mirza, Alireza Hoseinie Pakdehi, (2014). The reflection of political revolutions of Arabic countries in Middle-East and North Africa in media: A comparative study of BBC Persian and IRNA websites, Journal of Radio & Television, 9(21), 151-178. magiran.com/p1722122
علی کرم پور میرزا، علیرضا حسینی پاکدهی، چگونگی بازتاب تحولات سیاسی کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا در رسانه ها: بررسی تطبیقی سایت بی.بی.سی فارسی و ایرنا. فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 1392؛ 9(21): 151-178. magiran.com/p1722122
Ali Karam Pour Mirza, Alireza Hoseinie Pakdehi, The reflection of political revolutions of Arabic countries in Middle-East and North Africa in media: A comparative study of BBC Persian and IRNA websites, Journal of Radio & Television, 2014; 9(21): 151-178. magiran.com/p1722122
علی کرم پور میرزا، علیرضا حسینی پاکدهی، "چگونگی بازتاب تحولات سیاسی کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا در رسانه ها: بررسی تطبیقی سایت بی.بی.سی فارسی و ایرنا"، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری 9، شماره 21 (1392): 151-178. magiran.com/p1722122
Ali Karam Pour Mirza, Alireza Hoseinie Pakdehi, "The reflection of political revolutions of Arabic countries in Middle-East and North Africa in media: A comparative study of BBC Persian and IRNA websites", Journal of Radio & Television 9, no.21 (2014): 151-178. magiran.com/p1722122
علی کرم پور میرزا، علیرضا حسینی پاکدهی، (1392). 'چگونگی بازتاب تحولات سیاسی کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا در رسانه ها: بررسی تطبیقی سایت بی.بی.سی فارسی و ایرنا'، فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 9(21)، صص.151-178. magiran.com/p1722122
Ali Karam Pour Mirza, Alireza Hoseinie Pakdehi, (2014). 'The reflection of political revolutions of Arabic countries in Middle-East and North Africa in media: A comparative study of BBC Persian and IRNA websites', Journal of Radio & Television, 9(21), pp.151-178. magiran.com/p1722122
علی کرم پور میرزا؛ علیرضا حسینی پاکدهی. "چگونگی بازتاب تحولات سیاسی کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا در رسانه ها: بررسی تطبیقی سایت بی.بی.سی فارسی و ایرنا". فصلنامه رسانه های دیداری و شنیداری، 9 ،21 ، 1392، 151-178. magiran.com/p1722122
Ali Karam Pour Mirza; Alireza Hoseinie Pakdehi. "The reflection of political revolutions of Arabic countries in Middle-East and North Africa in media: A comparative study of BBC Persian and IRNA websites", Journal of Radio & Television, 9, 21, 2014, 151-178. magiran.com/p1722122
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال