ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره حسین زاده ، ملیحه کدیور، نعیمه سیدفاطمی سیدفاطمی، میترا ذوالفقاری، عباس مهران، (1396). تاثیر آموزش مبتنی بر فضای مجازی بر توانمندی روانشناختی پرستاران سطح دوم مراقبتی ویژه نوزادان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17(1)، 102-115. magiran.com/p1722556
Zohreh Hosseinzadeh , Maliheh Kadivar, Naeimeh Seyedfatemi, Mitra Zolfaghari, Abas Mehran, (2017). The Impact of Virtual-Based Education On Nurse's Psychological Empowerment in The Level II Neonatal Care Unit, Iranian Journal of Medical Education, 17(1), 102-115. magiran.com/p1722556
زهره حسین زاده ، ملیحه کدیور، نعیمه سیدفاطمی سیدفاطمی، میترا ذوالفقاری، عباس مهران، تاثیر آموزش مبتنی بر فضای مجازی بر توانمندی روانشناختی پرستاران سطح دوم مراقبتی ویژه نوزادان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1396؛ 17(1): 102-115. magiran.com/p1722556
Zohreh Hosseinzadeh , Maliheh Kadivar, Naeimeh Seyedfatemi, Mitra Zolfaghari, Abas Mehran, The Impact of Virtual-Based Education On Nurse's Psychological Empowerment in The Level II Neonatal Care Unit, Iranian Journal of Medical Education, 2017; 17(1): 102-115. magiran.com/p1722556
زهره حسین زاده ، ملیحه کدیور، نعیمه سیدفاطمی سیدفاطمی، میترا ذوالفقاری، عباس مهران، "تاثیر آموزش مبتنی بر فضای مجازی بر توانمندی روانشناختی پرستاران سطح دوم مراقبتی ویژه نوزادان"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 17، شماره 1 (1396): 102-115. magiran.com/p1722556
Zohreh Hosseinzadeh , Maliheh Kadivar, Naeimeh Seyedfatemi, Mitra Zolfaghari, Abas Mehran, "The Impact of Virtual-Based Education On Nurse's Psychological Empowerment in The Level II Neonatal Care Unit", Iranian Journal of Medical Education 17, no.1 (2017): 102-115. magiran.com/p1722556
زهره حسین زاده ، ملیحه کدیور، نعیمه سیدفاطمی سیدفاطمی، میترا ذوالفقاری، عباس مهران، (1396). 'تاثیر آموزش مبتنی بر فضای مجازی بر توانمندی روانشناختی پرستاران سطح دوم مراقبتی ویژه نوزادان'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17(1)، صص.102-115. magiran.com/p1722556
Zohreh Hosseinzadeh , Maliheh Kadivar, Naeimeh Seyedfatemi, Mitra Zolfaghari, Abas Mehran, (2017). 'The Impact of Virtual-Based Education On Nurse's Psychological Empowerment in The Level II Neonatal Care Unit', Iranian Journal of Medical Education, 17(1), pp.102-115. magiran.com/p1722556
زهره حسین زاده ؛ ملیحه کدیور؛ نعیمه سیدفاطمی سیدفاطمی؛ میترا ذوالفقاری؛ عباس مهران. "تاثیر آموزش مبتنی بر فضای مجازی بر توانمندی روانشناختی پرستاران سطح دوم مراقبتی ویژه نوزادان". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 17 ،1 ، 1396، 102-115. magiran.com/p1722556
Zohreh Hosseinzadeh ; Maliheh Kadivar; Naeimeh Seyedfatemi; Mitra Zolfaghari; Abas Mehran. "The Impact of Virtual-Based Education On Nurse's Psychological Empowerment in The Level II Neonatal Care Unit", Iranian Journal of Medical Education, 17, 1, 2017, 102-115. magiran.com/p1722556
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال