ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه وفادار شام اسبی، علی دهستانی، صابر گلکاری، مصطفی حق پناه، (1396). ارزیابی تنوع ژنتیکی و ساختارشناسی توده های خربزه وحشی (Cucumis melo var. agrestis) حاشیه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 9(21)، 67-75. magiran.com/p1722789
Fatemeh Vafadar Shamasbi, Ali Dehestani , Saber Golkari, Mostafa Haghpanah, (2017). Assessment of Genetic Diversity and Structure in the Wild Melon (Cucumis melo var. agrestis) Genotypes from Southern Coastline of Caspian Sea using AFLP Markers, Journal of Crop Breeding, 9(21), 67-75. magiran.com/p1722789
فاطمه وفادار شام اسبی، علی دهستانی، صابر گلکاری، مصطفی حق پناه، ارزیابی تنوع ژنتیکی و ساختارشناسی توده های خربزه وحشی (Cucumis melo var. agrestis) حاشیه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1396؛ 9(21): 67-75. magiran.com/p1722789
Fatemeh Vafadar Shamasbi, Ali Dehestani , Saber Golkari, Mostafa Haghpanah, Assessment of Genetic Diversity and Structure in the Wild Melon (Cucumis melo var. agrestis) Genotypes from Southern Coastline of Caspian Sea using AFLP Markers, Journal of Crop Breeding, 2017; 9(21): 67-75. magiran.com/p1722789
فاطمه وفادار شام اسبی، علی دهستانی، صابر گلکاری، مصطفی حق پناه، "ارزیابی تنوع ژنتیکی و ساختارشناسی توده های خربزه وحشی (Cucumis melo var. agrestis) حاشیه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 9، شماره 21 (1396): 67-75. magiran.com/p1722789
Fatemeh Vafadar Shamasbi, Ali Dehestani , Saber Golkari, Mostafa Haghpanah, "Assessment of Genetic Diversity and Structure in the Wild Melon (Cucumis melo var. agrestis) Genotypes from Southern Coastline of Caspian Sea using AFLP Markers", Journal of Crop Breeding 9, no.21 (2017): 67-75. magiran.com/p1722789
فاطمه وفادار شام اسبی، علی دهستانی، صابر گلکاری، مصطفی حق پناه، (1396). 'ارزیابی تنوع ژنتیکی و ساختارشناسی توده های خربزه وحشی (Cucumis melo var. agrestis) حاشیه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 9(21)، صص.67-75. magiran.com/p1722789
Fatemeh Vafadar Shamasbi, Ali Dehestani , Saber Golkari, Mostafa Haghpanah, (2017). 'Assessment of Genetic Diversity and Structure in the Wild Melon (Cucumis melo var. agrestis) Genotypes from Southern Coastline of Caspian Sea using AFLP Markers', Journal of Crop Breeding, 9(21), pp.67-75. magiran.com/p1722789
فاطمه وفادار شام اسبی؛ علی دهستانی؛ صابر گلکاری؛ مصطفی حق پناه. "ارزیابی تنوع ژنتیکی و ساختارشناسی توده های خربزه وحشی (Cucumis melo var. agrestis) حاشیه جنوبی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 9 ،21 ، 1396، 67-75. magiran.com/p1722789
Fatemeh Vafadar Shamasbi; Ali Dehestani ; Saber Golkari; Mostafa Haghpanah. "Assessment of Genetic Diversity and Structure in the Wild Melon (Cucumis melo var. agrestis) Genotypes from Southern Coastline of Caspian Sea using AFLP Markers", Journal of Crop Breeding, 9, 21, 2017, 67-75. magiran.com/p1722789
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال