ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهاره کلانتری، عباسعلی علی اکبری بیدختی، الهام مبارک حسن، (1396). بررسی شکل گیری امواج کوهستان (امواج بادپناه) بر فراز رشته کوه های زاگرس و تلاطم هوای صاف (CAT) ناشی از آن، فصلنامه فیزیک زمین و فضا، 43(2)، 451-459. magiran.com/p1723694
Bahareh Kalantari , Abbas Ali Ali Akbari-Bidokhti, Elham Mobarak-Hosn, (2017). Study of the Lee waves formation over Zagros Mountain and its influences on Clear Air Turbulence (CAT), Journal of the Earth and Space Physics, 43(2), 451-459. magiran.com/p1723694
بهاره کلانتری، عباسعلی علی اکبری بیدختی، الهام مبارک حسن، بررسی شکل گیری امواج کوهستان (امواج بادپناه) بر فراز رشته کوه های زاگرس و تلاطم هوای صاف (CAT) ناشی از آن. فصلنامه فیزیک زمین و فضا، 1396؛ 43(2): 451-459. magiran.com/p1723694
Bahareh Kalantari , Abbas Ali Ali Akbari-Bidokhti, Elham Mobarak-Hosn, Study of the Lee waves formation over Zagros Mountain and its influences on Clear Air Turbulence (CAT), Journal of the Earth and Space Physics, 2017; 43(2): 451-459. magiran.com/p1723694
بهاره کلانتری، عباسعلی علی اکبری بیدختی، الهام مبارک حسن، "بررسی شکل گیری امواج کوهستان (امواج بادپناه) بر فراز رشته کوه های زاگرس و تلاطم هوای صاف (CAT) ناشی از آن"، فصلنامه فیزیک زمین و فضا 43، شماره 2 (1396): 451-459. magiran.com/p1723694
Bahareh Kalantari , Abbas Ali Ali Akbari-Bidokhti, Elham Mobarak-Hosn, "Study of the Lee waves formation over Zagros Mountain and its influences on Clear Air Turbulence (CAT)", Journal of the Earth and Space Physics 43, no.2 (2017): 451-459. magiran.com/p1723694
بهاره کلانتری، عباسعلی علی اکبری بیدختی، الهام مبارک حسن، (1396). 'بررسی شکل گیری امواج کوهستان (امواج بادپناه) بر فراز رشته کوه های زاگرس و تلاطم هوای صاف (CAT) ناشی از آن'، فصلنامه فیزیک زمین و فضا، 43(2)، صص.451-459. magiran.com/p1723694
Bahareh Kalantari , Abbas Ali Ali Akbari-Bidokhti, Elham Mobarak-Hosn, (2017). 'Study of the Lee waves formation over Zagros Mountain and its influences on Clear Air Turbulence (CAT)', Journal of the Earth and Space Physics, 43(2), pp.451-459. magiran.com/p1723694
بهاره کلانتری؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ الهام مبارک حسن. "بررسی شکل گیری امواج کوهستان (امواج بادپناه) بر فراز رشته کوه های زاگرس و تلاطم هوای صاف (CAT) ناشی از آن". فصلنامه فیزیک زمین و فضا، 43 ،2 ، 1396، 451-459. magiran.com/p1723694
Bahareh Kalantari ; Abbas Ali Ali Akbari-Bidokhti; Elham Mobarak-Hosn. "Study of the Lee waves formation over Zagros Mountain and its influences on Clear Air Turbulence (CAT)", Journal of the Earth and Space Physics, 43, 2, 2017, 451-459. magiran.com/p1723694
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال