ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا رضوانی، شهرام رحیمی، (1396). اثر افزودن خوراکی عصاره پوست انار و آنتی اکسیدان تجاری بر عملکرد، گوارش پذیری مواد غذایی، فلور میکروبی و تیترآنتی بادی جوجه های گوشتی، مجله تحقیقات دامپزشکی، 72(2)، 147-156. magiran.com/p1723742
Mohammad Reza Rezvani, Shahram Rahimi, (2017). Effects of adding pomegranate peel extract and commercial antioxidant to diets on performance, nutrient digestibility, gastrointestinal micro flora and antibody titer of broilers, Journal of Veterinary Research, 72(2), 147-156. magiran.com/p1723742
محمدرضا رضوانی، شهرام رحیمی، اثر افزودن خوراکی عصاره پوست انار و آنتی اکسیدان تجاری بر عملکرد، گوارش پذیری مواد غذایی، فلور میکروبی و تیترآنتی بادی جوجه های گوشتی. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1396؛ 72(2): 147-156. magiran.com/p1723742
Mohammad Reza Rezvani, Shahram Rahimi, Effects of adding pomegranate peel extract and commercial antioxidant to diets on performance, nutrient digestibility, gastrointestinal micro flora and antibody titer of broilers, Journal of Veterinary Research, 2017; 72(2): 147-156. magiran.com/p1723742
محمدرضا رضوانی، شهرام رحیمی، "اثر افزودن خوراکی عصاره پوست انار و آنتی اکسیدان تجاری بر عملکرد، گوارش پذیری مواد غذایی، فلور میکروبی و تیترآنتی بادی جوجه های گوشتی"، مجله تحقیقات دامپزشکی 72، شماره 2 (1396): 147-156. magiran.com/p1723742
Mohammad Reza Rezvani, Shahram Rahimi, "Effects of adding pomegranate peel extract and commercial antioxidant to diets on performance, nutrient digestibility, gastrointestinal micro flora and antibody titer of broilers", Journal of Veterinary Research 72, no.2 (2017): 147-156. magiran.com/p1723742
محمدرضا رضوانی، شهرام رحیمی، (1396). 'اثر افزودن خوراکی عصاره پوست انار و آنتی اکسیدان تجاری بر عملکرد، گوارش پذیری مواد غذایی، فلور میکروبی و تیترآنتی بادی جوجه های گوشتی'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 72(2)، صص.147-156. magiran.com/p1723742
Mohammad Reza Rezvani, Shahram Rahimi, (2017). 'Effects of adding pomegranate peel extract and commercial antioxidant to diets on performance, nutrient digestibility, gastrointestinal micro flora and antibody titer of broilers', Journal of Veterinary Research, 72(2), pp.147-156. magiran.com/p1723742
محمدرضا رضوانی؛ شهرام رحیمی. "اثر افزودن خوراکی عصاره پوست انار و آنتی اکسیدان تجاری بر عملکرد، گوارش پذیری مواد غذایی، فلور میکروبی و تیترآنتی بادی جوجه های گوشتی". مجله تحقیقات دامپزشکی، 72 ،2 ، 1396، 147-156. magiran.com/p1723742
Mohammad Reza Rezvani; Shahram Rahimi. "Effects of adding pomegranate peel extract and commercial antioxidant to diets on performance, nutrient digestibility, gastrointestinal micro flora and antibody titer of broilers", Journal of Veterinary Research, 72, 2, 2017, 147-156. magiran.com/p1723742
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال