ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود صادق زاده اهری، احد طایری، (1395). مقایسه روش های مختلف کاشت عدس دیم رقم بیله سوار در منطقه ورزقان، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 5(20)، 53-61. magiran.com/p1723812
Ahad Tayeri, Davood Sadegh Zadeh Ahari, (2017). Comparison of dry land Bilehsevar lentil cultivar under different planting methods in Varzeghan region, Agricultural and Natural Resources Journal, 5(20), 53-61. magiran.com/p1723812
داود صادق زاده اهری، احد طایری، مقایسه روش های مختلف کاشت عدس دیم رقم بیله سوار در منطقه ورزقان. پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 1395؛ 5(20): 53-61. magiran.com/p1723812
Ahad Tayeri, Davood Sadegh Zadeh Ahari, Comparison of dry land Bilehsevar lentil cultivar under different planting methods in Varzeghan region, Agricultural and Natural Resources Journal, 2017; 5(20): 53-61. magiran.com/p1723812
داود صادق زاده اهری، احد طایری، "مقایسه روش های مختلف کاشت عدس دیم رقم بیله سوار در منطقه ورزقان"، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی 5، شماره 20 (1395): 53-61. magiran.com/p1723812
Ahad Tayeri, Davood Sadegh Zadeh Ahari, "Comparison of dry land Bilehsevar lentil cultivar under different planting methods in Varzeghan region", Agricultural and Natural Resources Journal 5, no.20 (2017): 53-61. magiran.com/p1723812
داود صادق زاده اهری، احد طایری، (1395). 'مقایسه روش های مختلف کاشت عدس دیم رقم بیله سوار در منطقه ورزقان'، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 5(20)، صص.53-61. magiran.com/p1723812
Ahad Tayeri, Davood Sadegh Zadeh Ahari, (2017). 'Comparison of dry land Bilehsevar lentil cultivar under different planting methods in Varzeghan region', Agricultural and Natural Resources Journal, 5(20), pp.53-61. magiran.com/p1723812
داود صادق زاده اهری؛ احد طایری. "مقایسه روش های مختلف کاشت عدس دیم رقم بیله سوار در منطقه ورزقان". پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 5 ،20 ، 1395، 53-61. magiran.com/p1723812
Ahad Tayeri; Davood Sadegh Zadeh Ahari. "Comparison of dry land Bilehsevar lentil cultivar under different planting methods in Varzeghan region", Agricultural and Natural Resources Journal, 5, 20, 2017, 53-61. magiran.com/p1723812
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال