ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم محمدیان ، علیرضا قائمی، غلامرضا اشرف منصوری، کیوان فتوحی، محمدرضا جزایری نوش آبادی، (1396). پاسخ هیبریدهای چغندرقند در مزارع آلوده به بیماری ریزومانیا، مجله چغندر قند، 33(1)، 17. magiran.com/p1724202
Rahim Mohammadian , A.R. Ghaemi, Gh.R. Ashraf Mansouri, K. Footihi, M.R. Jazairei Noshabadi, (2017). Sugar beet hybrids response to rhizomania disease in the infected fields, Journal of Sugar Beet, 33(1), 17. magiran.com/p1724202
رحیم محمدیان ، علیرضا قائمی، غلامرضا اشرف منصوری، کیوان فتوحی، محمدرضا جزایری نوش آبادی، پاسخ هیبریدهای چغندرقند در مزارع آلوده به بیماری ریزومانیا. مجله چغندر قند، 1396؛ 33(1): 17. magiran.com/p1724202
Rahim Mohammadian , A.R. Ghaemi, Gh.R. Ashraf Mansouri, K. Footihi, M.R. Jazairei Noshabadi, Sugar beet hybrids response to rhizomania disease in the infected fields, Journal of Sugar Beet, 2017; 33(1): 17. magiran.com/p1724202
رحیم محمدیان ، علیرضا قائمی، غلامرضا اشرف منصوری، کیوان فتوحی، محمدرضا جزایری نوش آبادی، "پاسخ هیبریدهای چغندرقند در مزارع آلوده به بیماری ریزومانیا"، مجله چغندر قند 33، شماره 1 (1396): 17. magiran.com/p1724202
Rahim Mohammadian , A.R. Ghaemi, Gh.R. Ashraf Mansouri, K. Footihi, M.R. Jazairei Noshabadi, "Sugar beet hybrids response to rhizomania disease in the infected fields", Journal of Sugar Beet 33, no.1 (2017): 17. magiran.com/p1724202
رحیم محمدیان ، علیرضا قائمی، غلامرضا اشرف منصوری، کیوان فتوحی، محمدرضا جزایری نوش آبادی، (1396). 'پاسخ هیبریدهای چغندرقند در مزارع آلوده به بیماری ریزومانیا'، مجله چغندر قند، 33(1)، صص.17. magiran.com/p1724202
Rahim Mohammadian , A.R. Ghaemi, Gh.R. Ashraf Mansouri, K. Footihi, M.R. Jazairei Noshabadi, (2017). 'Sugar beet hybrids response to rhizomania disease in the infected fields', Journal of Sugar Beet, 33(1), pp.17. magiran.com/p1724202
رحیم محمدیان ؛ علیرضا قائمی؛ غلامرضا اشرف منصوری؛ کیوان فتوحی؛ محمدرضا جزایری نوش آبادی. "پاسخ هیبریدهای چغندرقند در مزارع آلوده به بیماری ریزومانیا". مجله چغندر قند، 33 ،1 ، 1396، 17. magiran.com/p1724202
Rahim Mohammadian ; A.R. Ghaemi; Gh.R. Ashraf Mansouri; K. Footihi; M.R. Jazairei Noshabadi. "Sugar beet hybrids response to rhizomania disease in the infected fields", Journal of Sugar Beet, 33, 1, 2017, 17. magiran.com/p1724202
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال