ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاوه خاکسار، محمد عبداللهیان نوقابی، حسین حیدری شریف آباد، اسلام مجیدی هروان، قربان نور محمدی، (1396). تاثیر کاربرد مالچ گیاه پوششی و شیوه مدیریت علف هرز بر زیست توده علف های هرز و عملکرد کمی وکیفی چغندرقند، مجله چغندر قند، 33(1)، 65. magiran.com/p1724206
K. Khaksar, M. Abdollahian-Noghabi , H. Sharif Abadi, E. Majidi, Gh. Nour Mohamadi, (2017). Effect of cover crop mulch and weed management on weed biomass, yield and quality of sugar beet, Journal of Sugar Beet, 33(1), 65. magiran.com/p1724206
کاوه خاکسار، محمد عبداللهیان نوقابی، حسین حیدری شریف آباد، اسلام مجیدی هروان، قربان نور محمدی، تاثیر کاربرد مالچ گیاه پوششی و شیوه مدیریت علف هرز بر زیست توده علف های هرز و عملکرد کمی وکیفی چغندرقند. مجله چغندر قند، 1396؛ 33(1): 65. magiran.com/p1724206
K. Khaksar, M. Abdollahian-Noghabi , H. Sharif Abadi, E. Majidi, Gh. Nour Mohamadi, Effect of cover crop mulch and weed management on weed biomass, yield and quality of sugar beet, Journal of Sugar Beet, 2017; 33(1): 65. magiran.com/p1724206
کاوه خاکسار، محمد عبداللهیان نوقابی، حسین حیدری شریف آباد، اسلام مجیدی هروان، قربان نور محمدی، "تاثیر کاربرد مالچ گیاه پوششی و شیوه مدیریت علف هرز بر زیست توده علف های هرز و عملکرد کمی وکیفی چغندرقند"، مجله چغندر قند 33، شماره 1 (1396): 65. magiran.com/p1724206
K. Khaksar, M. Abdollahian-Noghabi , H. Sharif Abadi, E. Majidi, Gh. Nour Mohamadi, "Effect of cover crop mulch and weed management on weed biomass, yield and quality of sugar beet", Journal of Sugar Beet 33, no.1 (2017): 65. magiran.com/p1724206
کاوه خاکسار، محمد عبداللهیان نوقابی، حسین حیدری شریف آباد، اسلام مجیدی هروان، قربان نور محمدی، (1396). 'تاثیر کاربرد مالچ گیاه پوششی و شیوه مدیریت علف هرز بر زیست توده علف های هرز و عملکرد کمی وکیفی چغندرقند'، مجله چغندر قند، 33(1)، صص.65. magiran.com/p1724206
K. Khaksar, M. Abdollahian-Noghabi , H. Sharif Abadi, E. Majidi, Gh. Nour Mohamadi, (2017). 'Effect of cover crop mulch and weed management on weed biomass, yield and quality of sugar beet', Journal of Sugar Beet, 33(1), pp.65. magiran.com/p1724206
کاوه خاکسار؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ اسلام مجیدی هروان؛ قربان نور محمدی. "تاثیر کاربرد مالچ گیاه پوششی و شیوه مدیریت علف هرز بر زیست توده علف های هرز و عملکرد کمی وکیفی چغندرقند". مجله چغندر قند، 33 ،1 ، 1396، 65. magiran.com/p1724206
K. Khaksar; M. Abdollahian-Noghabi ; H. Sharif Abadi; E. Majidi; Gh. Nour Mohamadi. "Effect of cover crop mulch and weed management on weed biomass, yield and quality of sugar beet", Journal of Sugar Beet, 33, 1, 2017, 65. magiran.com/p1724206
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال