ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جهانگیر خواجه علی، خدیجه دارابی، فاطمه محمد پور، (1396). گزارش کوتاه- Lep.: Noctuidae) Anarta trifolii) به عنوان آفت چغندرقند در اصفهان، مجله چغندر قند، 33(1)، 115. magiran.com/p1724215
Jahangir Khajehali , Khadijeh Darabi, Fatemeh Mohamadpour, (2017). Report of Anarta trifolii (lep.:Noctuidae) as a sugar beet pest in Isfahan, Iran, Journal of Sugar Beet, 33(1), 115. magiran.com/p1724215
جهانگیر خواجه علی، خدیجه دارابی، فاطمه محمد پور، گزارش کوتاه- Lep.: Noctuidae) Anarta trifolii) به عنوان آفت چغندرقند در اصفهان. مجله چغندر قند، 1396؛ 33(1): 115. magiran.com/p1724215
Jahangir Khajehali , Khadijeh Darabi, Fatemeh Mohamadpour, Report of Anarta trifolii (lep.:Noctuidae) as a sugar beet pest in Isfahan, Iran, Journal of Sugar Beet, 2017; 33(1): 115. magiran.com/p1724215
جهانگیر خواجه علی، خدیجه دارابی، فاطمه محمد پور، "گزارش کوتاه- Lep.: Noctuidae) Anarta trifolii) به عنوان آفت چغندرقند در اصفهان"، مجله چغندر قند 33، شماره 1 (1396): 115. magiran.com/p1724215
Jahangir Khajehali , Khadijeh Darabi, Fatemeh Mohamadpour, "Report of Anarta trifolii (lep.:Noctuidae) as a sugar beet pest in Isfahan, Iran", Journal of Sugar Beet 33, no.1 (2017): 115. magiran.com/p1724215
جهانگیر خواجه علی، خدیجه دارابی، فاطمه محمد پور، (1396). 'گزارش کوتاه- Lep.: Noctuidae) Anarta trifolii) به عنوان آفت چغندرقند در اصفهان'، مجله چغندر قند، 33(1)، صص.115. magiran.com/p1724215
Jahangir Khajehali , Khadijeh Darabi, Fatemeh Mohamadpour, (2017). 'Report of Anarta trifolii (lep.:Noctuidae) as a sugar beet pest in Isfahan, Iran', Journal of Sugar Beet, 33(1), pp.115. magiran.com/p1724215
جهانگیر خواجه علی؛ خدیجه دارابی؛ فاطمه محمد پور. "گزارش کوتاه- Lep.: Noctuidae) Anarta trifolii) به عنوان آفت چغندرقند در اصفهان". مجله چغندر قند، 33 ،1 ، 1396، 115. magiran.com/p1724215
Jahangir Khajehali ; Khadijeh Darabi; Fatemeh Mohamadpour. "Report of Anarta trifolii (lep.:Noctuidae) as a sugar beet pest in Isfahan, Iran", Journal of Sugar Beet, 33, 1, 2017, 115. magiran.com/p1724215
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال