ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله کریمی، رضا حسن زاده قاسمی ، (1396). تجهیز یک شناور زیر سطحی هوشمند نوع هاورینگ به مخازن بالاست و بررسی اثر آن بر درجات آزادی، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(7)، 397-404. magiran.com/p1725158
Abdollah Karimi, Reza Hasanzadeh Ghasemi , (2017). Equipping of a Hovering Type Autonomous Underwater Vehicle with Ballast Tanks and its effect on Degrees of Freedom, Modares Mechanical Engineering, 17(7), 397-404. magiran.com/p1725158
عبدالله کریمی، رضا حسن زاده قاسمی ، تجهیز یک شناور زیر سطحی هوشمند نوع هاورینگ به مخازن بالاست و بررسی اثر آن بر درجات آزادی. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1396؛ 17(7): 397-404. magiran.com/p1725158
Abdollah Karimi, Reza Hasanzadeh Ghasemi , Equipping of a Hovering Type Autonomous Underwater Vehicle with Ballast Tanks and its effect on Degrees of Freedom, Modares Mechanical Engineering, 2017; 17(7): 397-404. magiran.com/p1725158
عبدالله کریمی، رضا حسن زاده قاسمی ، "تجهیز یک شناور زیر سطحی هوشمند نوع هاورینگ به مخازن بالاست و بررسی اثر آن بر درجات آزادی"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 17، شماره 7 (1396): 397-404. magiran.com/p1725158
Abdollah Karimi, Reza Hasanzadeh Ghasemi , "Equipping of a Hovering Type Autonomous Underwater Vehicle with Ballast Tanks and its effect on Degrees of Freedom", Modares Mechanical Engineering 17, no.7 (2017): 397-404. magiran.com/p1725158
عبدالله کریمی، رضا حسن زاده قاسمی ، (1396). 'تجهیز یک شناور زیر سطحی هوشمند نوع هاورینگ به مخازن بالاست و بررسی اثر آن بر درجات آزادی'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17(7)، صص.397-404. magiran.com/p1725158
Abdollah Karimi, Reza Hasanzadeh Ghasemi , (2017). 'Equipping of a Hovering Type Autonomous Underwater Vehicle with Ballast Tanks and its effect on Degrees of Freedom', Modares Mechanical Engineering, 17(7), pp.397-404. magiran.com/p1725158
عبدالله کریمی؛ رضا حسن زاده قاسمی . "تجهیز یک شناور زیر سطحی هوشمند نوع هاورینگ به مخازن بالاست و بررسی اثر آن بر درجات آزادی". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 17 ،7 ، 1396، 397-404. magiran.com/p1725158
Abdollah Karimi; Reza Hasanzadeh Ghasemi . "Equipping of a Hovering Type Autonomous Underwater Vehicle with Ballast Tanks and its effect on Degrees of Freedom", Modares Mechanical Engineering, 17, 7, 2017, 397-404. magiran.com/p1725158
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال