ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر آقاخانی، روزیتا چراغی، وحید علی نژاد، رحیم بقایی، (1396). شیوع و علل آسیب های شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 5-1394، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15(4)، 270-280. magiran.com/p1725537
Dr. Nader Aghakhani, Rozita Cheraghi , Dr. Vahid Alinejad, Dr. Rahim Baghaei, (2017). PREVALENCE AND FACTORS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN NURSES OF EDUCATIONAL AND TREATMENT CENTERS OF URMIA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, URMIA, 2016, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 15(4), 270-280. magiran.com/p1725537
نادر آقاخانی، روزیتا چراغی، وحید علی نژاد، رحیم بقایی، شیوع و علل آسیب های شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 5-1394. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1396؛ 15(4): 270-280. magiran.com/p1725537
Dr. Nader Aghakhani, Rozita Cheraghi , Dr. Vahid Alinejad, Dr. Rahim Baghaei, PREVALENCE AND FACTORS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN NURSES OF EDUCATIONAL AND TREATMENT CENTERS OF URMIA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, URMIA, 2016, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2017; 15(4): 270-280. magiran.com/p1725537
نادر آقاخانی، روزیتا چراغی، وحید علی نژاد، رحیم بقایی، "شیوع و علل آسیب های شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 5-1394"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 15، شماره 4 (1396): 270-280. magiran.com/p1725537
Dr. Nader Aghakhani, Rozita Cheraghi , Dr. Vahid Alinejad, Dr. Rahim Baghaei, "PREVALENCE AND FACTORS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN NURSES OF EDUCATIONAL AND TREATMENT CENTERS OF URMIA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, URMIA, 2016", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 15, no.4 (2017): 270-280. magiran.com/p1725537
نادر آقاخانی، روزیتا چراغی، وحید علی نژاد، رحیم بقایی، (1396). 'شیوع و علل آسیب های شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 5-1394'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15(4)، صص.270-280. magiran.com/p1725537
Dr. Nader Aghakhani, Rozita Cheraghi , Dr. Vahid Alinejad, Dr. Rahim Baghaei, (2017). 'PREVALENCE AND FACTORS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN NURSES OF EDUCATIONAL AND TREATMENT CENTERS OF URMIA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, URMIA, 2016', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 15(4), pp.270-280. magiran.com/p1725537
نادر آقاخانی؛ روزیتا چراغی؛ وحید علی نژاد؛ رحیم بقایی. "شیوع و علل آسیب های شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 5-1394". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15 ،4 ، 1396، 270-280. magiran.com/p1725537
Dr. Nader Aghakhani; Rozita Cheraghi ; Dr. Vahid Alinejad; Dr. Rahim Baghaei. "PREVALENCE AND FACTORS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN NURSES OF EDUCATIONAL AND TREATMENT CENTERS OF URMIA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, URMIA, 2016", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 15, 4, 2017, 270-280. magiran.com/p1725537
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال