ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد نورالدینی، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، (1395). مقایسه کیفیت زندگی در سه ماهه های مختلف زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گنبدکاووس در سال 1395، نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 7(16)، 47-58. magiran.com/p1726061
Noureddini A., Sanagoo A., Jouybari L, (2017). The comparisional assessment quality of life in different trimasters of pregnant women referral to the Sanitarian & clinical centers of Gonbade Qaboos City at the year of 2016, Nursing development in health, 7(16), 47-58. magiran.com/p1726061
احمد نورالدینی، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، مقایسه کیفیت زندگی در سه ماهه های مختلف زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گنبدکاووس در سال 1395. نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 1395؛ 7(16): 47-58. magiran.com/p1726061
Noureddini A., Sanagoo A., Jouybari L, The comparisional assessment quality of life in different trimasters of pregnant women referral to the Sanitarian & clinical centers of Gonbade Qaboos City at the year of 2016, Nursing development in health, 2017; 7(16): 47-58. magiran.com/p1726061
احمد نورالدینی، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، "مقایسه کیفیت زندگی در سه ماهه های مختلف زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گنبدکاووس در سال 1395"، نشریه توسعه پرستاری در سلامت 7، شماره 16 (1395): 47-58. magiran.com/p1726061
Noureddini A., Sanagoo A., Jouybari L, "The comparisional assessment quality of life in different trimasters of pregnant women referral to the Sanitarian & clinical centers of Gonbade Qaboos City at the year of 2016", Nursing development in health 7, no.16 (2017): 47-58. magiran.com/p1726061
احمد نورالدینی، اکرم ثناگو، لیلا جویباری، (1395). 'مقایسه کیفیت زندگی در سه ماهه های مختلف زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گنبدکاووس در سال 1395'، نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 7(16)، صص.47-58. magiran.com/p1726061
Noureddini A., Sanagoo A., Jouybari L, (2017). 'The comparisional assessment quality of life in different trimasters of pregnant women referral to the Sanitarian & clinical centers of Gonbade Qaboos City at the year of 2016', Nursing development in health, 7(16), pp.47-58. magiran.com/p1726061
احمد نورالدینی؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری. "مقایسه کیفیت زندگی در سه ماهه های مختلف زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گنبدکاووس در سال 1395". نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 7 ،16 ، 1395، 47-58. magiran.com/p1726061
Noureddini A.; Sanagoo A.; Jouybari L. "The comparisional assessment quality of life in different trimasters of pregnant women referral to the Sanitarian & clinical centers of Gonbade Qaboos City at the year of 2016", Nursing development in health, 7, 16, 2017, 47-58. magiran.com/p1726061
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال