ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه نوری نژاد، فریده طالب پور، (1393). بررسی جلوه های تزئینی بقعه متبرکه آقا میر شمس الدین بن امام موسی الکاظم (ع) در لاهیجان، نشریه نگارینه (هنر اسلامی)، 1(3)، 1-14. magiran.com/p1727153
Somayeh Noorinezhad, Faride Talebpour, (2014). A Survey on Decorative Manifestations of the " Holy Shrine of Aga Mir Shams-e-din ebn Imam Musa al -Kazim" in Lahijan, Journal of Negarineh Islamic Art, 1(3), 1-14. magiran.com/p1727153
سمیه نوری نژاد، فریده طالب پور، بررسی جلوه های تزئینی بقعه متبرکه آقا میر شمس الدین بن امام موسی الکاظم (ع) در لاهیجان. نشریه نگارینه (هنر اسلامی)، 1393؛ 1(3): 1-14. magiran.com/p1727153
Somayeh Noorinezhad, Faride Talebpour, A Survey on Decorative Manifestations of the " Holy Shrine of Aga Mir Shams-e-din ebn Imam Musa al -Kazim" in Lahijan, Journal of Negarineh Islamic Art, 2014; 1(3): 1-14. magiran.com/p1727153
سمیه نوری نژاد، فریده طالب پور، "بررسی جلوه های تزئینی بقعه متبرکه آقا میر شمس الدین بن امام موسی الکاظم (ع) در لاهیجان"، نشریه نگارینه (هنر اسلامی) 1، شماره 3 (1393): 1-14. magiran.com/p1727153
Somayeh Noorinezhad, Faride Talebpour, "A Survey on Decorative Manifestations of the " Holy Shrine of Aga Mir Shams-e-din ebn Imam Musa al -Kazim" in Lahijan", Journal of Negarineh Islamic Art 1, no.3 (2014): 1-14. magiran.com/p1727153
سمیه نوری نژاد، فریده طالب پور، (1393). 'بررسی جلوه های تزئینی بقعه متبرکه آقا میر شمس الدین بن امام موسی الکاظم (ع) در لاهیجان'، نشریه نگارینه (هنر اسلامی)، 1(3)، صص.1-14. magiran.com/p1727153
Somayeh Noorinezhad, Faride Talebpour, (2014). 'A Survey on Decorative Manifestations of the " Holy Shrine of Aga Mir Shams-e-din ebn Imam Musa al -Kazim" in Lahijan', Journal of Negarineh Islamic Art, 1(3), pp.1-14. magiran.com/p1727153
سمیه نوری نژاد؛ فریده طالب پور. "بررسی جلوه های تزئینی بقعه متبرکه آقا میر شمس الدین بن امام موسی الکاظم (ع) در لاهیجان". نشریه نگارینه (هنر اسلامی)، 1 ،3 ، 1393، 1-14. magiran.com/p1727153
Somayeh Noorinezhad; Faride Talebpour. "A Survey on Decorative Manifestations of the " Holy Shrine of Aga Mir Shams-e-din ebn Imam Musa al -Kazim" in Lahijan", Journal of Negarineh Islamic Art, 1, 3, 2014, 1-14. magiran.com/p1727153
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال