ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا دیبایی ، علی اصغر جعفرزاده، محمدرضا نیشابوری، احمد جهانگیری، (1396). مطالعه تاثیر شدت های متفاوت باران بر فابریک و خواص میکرومورفولوژیک خاک، فصلنامه دانش آب و خاک، 27(2)، 105-117. magiran.com/p1727266
Zahra Dibaei , Ahmad Jahangiri, (2017). Study of Different Rainfall Intensities on Soil Micromorphological Characteristics, , 27(2), 105-117. magiran.com/p1727266
زهرا دیبایی ، علی اصغر جعفرزاده، محمدرضا نیشابوری، احمد جهانگیری، مطالعه تاثیر شدت های متفاوت باران بر فابریک و خواص میکرومورفولوژیک خاک. فصلنامه دانش آب و خاک، 1396؛ 27(2): 105-117. magiran.com/p1727266
Zahra Dibaei , Ahmad Jahangiri, Study of Different Rainfall Intensities on Soil Micromorphological Characteristics, , 2017; 27(2): 105-117. magiran.com/p1727266
زهرا دیبایی ، علی اصغر جعفرزاده، محمدرضا نیشابوری، احمد جهانگیری، "مطالعه تاثیر شدت های متفاوت باران بر فابریک و خواص میکرومورفولوژیک خاک"، فصلنامه دانش آب و خاک 27، شماره 2 (1396): 105-117. magiran.com/p1727266
Zahra Dibaei , Ahmad Jahangiri, "Study of Different Rainfall Intensities on Soil Micromorphological Characteristics", 27, no.2 (2017): 105-117. magiran.com/p1727266
زهرا دیبایی ، علی اصغر جعفرزاده، محمدرضا نیشابوری، احمد جهانگیری، (1396). 'مطالعه تاثیر شدت های متفاوت باران بر فابریک و خواص میکرومورفولوژیک خاک'، فصلنامه دانش آب و خاک، 27(2)، صص.105-117. magiran.com/p1727266
Zahra Dibaei , Ahmad Jahangiri, (2017). 'Study of Different Rainfall Intensities on Soil Micromorphological Characteristics', , 27(2), pp.105-117. magiran.com/p1727266
زهرا دیبایی ؛ علی اصغر جعفرزاده؛ محمدرضا نیشابوری؛ احمد جهانگیری. "مطالعه تاثیر شدت های متفاوت باران بر فابریک و خواص میکرومورفولوژیک خاک". فصلنامه دانش آب و خاک، 27 ،2 ، 1396، 105-117. magiran.com/p1727266
Zahra Dibaei ; Ahmad Jahangiri. "Study of Different Rainfall Intensities on Soil Micromorphological Characteristics", , 27, 2, 2017, 105-117. magiran.com/p1727266
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال