ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد سیدمحمدی، علی اصغر جعفرزاده، فریدون سرمدیان، فرزین شهبازی، محمدعلی قربانی، (1396). مقایسه کارآیی روش های TOPSIS، AHP و ریشه دوم در تعیین اولویت کشت گندم، جو و ذرت تحت آبیاری بارانی در دشت مغان، فصلنامه دانش آب و خاک، 27(2)، 45-59. magiran.com/p1727270
Javad Seyedmohammadi , (2017). Comparing the Efficiency of TOPSIS, AHP and Square Root Methods in Cultivation Priority Determination for Wheat, Barley and Maize under Sprinkler Irrigation in Dasht-e-Moghan, , 27(2), 45-59. magiran.com/p1727270
جواد سیدمحمدی، علی اصغر جعفرزاده، فریدون سرمدیان، فرزین شهبازی، محمدعلی قربانی، مقایسه کارآیی روش های TOPSIS، AHP و ریشه دوم در تعیین اولویت کشت گندم، جو و ذرت تحت آبیاری بارانی در دشت مغان. فصلنامه دانش آب و خاک، 1396؛ 27(2): 45-59. magiran.com/p1727270
Javad Seyedmohammadi , Comparing the Efficiency of TOPSIS, AHP and Square Root Methods in Cultivation Priority Determination for Wheat, Barley and Maize under Sprinkler Irrigation in Dasht-e-Moghan, , 2017; 27(2): 45-59. magiran.com/p1727270
جواد سیدمحمدی، علی اصغر جعفرزاده، فریدون سرمدیان، فرزین شهبازی، محمدعلی قربانی، "مقایسه کارآیی روش های TOPSIS، AHP و ریشه دوم در تعیین اولویت کشت گندم، جو و ذرت تحت آبیاری بارانی در دشت مغان"، فصلنامه دانش آب و خاک 27، شماره 2 (1396): 45-59. magiran.com/p1727270
Javad Seyedmohammadi , "Comparing the Efficiency of TOPSIS, AHP and Square Root Methods in Cultivation Priority Determination for Wheat, Barley and Maize under Sprinkler Irrigation in Dasht-e-Moghan", 27, no.2 (2017): 45-59. magiran.com/p1727270
جواد سیدمحمدی، علی اصغر جعفرزاده، فریدون سرمدیان، فرزین شهبازی، محمدعلی قربانی، (1396). 'مقایسه کارآیی روش های TOPSIS، AHP و ریشه دوم در تعیین اولویت کشت گندم، جو و ذرت تحت آبیاری بارانی در دشت مغان'، فصلنامه دانش آب و خاک، 27(2)، صص.45-59. magiran.com/p1727270
Javad Seyedmohammadi , (2017). 'Comparing the Efficiency of TOPSIS, AHP and Square Root Methods in Cultivation Priority Determination for Wheat, Barley and Maize under Sprinkler Irrigation in Dasht-e-Moghan', , 27(2), pp.45-59. magiran.com/p1727270
جواد سیدمحمدی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فریدون سرمدیان؛ فرزین شهبازی؛ محمدعلی قربانی. "مقایسه کارآیی روش های TOPSIS، AHP و ریشه دوم در تعیین اولویت کشت گندم، جو و ذرت تحت آبیاری بارانی در دشت مغان". فصلنامه دانش آب و خاک، 27 ،2 ، 1396، 45-59. magiran.com/p1727270
Javad Seyedmohammadi . "Comparing the Efficiency of TOPSIS, AHP and Square Root Methods in Cultivation Priority Determination for Wheat, Barley and Maize under Sprinkler Irrigation in Dasht-e-Moghan", , 27, 2, 2017, 45-59. magiran.com/p1727270
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال