ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزین مولودی، علی خیرالدین، (1395). مقایسه ضوابط طراحی اتصالات تیر به ستون بتن آرمه از دیدگاه آیین نامه ACI318-2014، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (1392) و آیین نامه بتن ایران (آبا)، نشریه مصالح و سازه های بتنی، 1(1)، 23-41. magiran.com/p1727502
Farzin Moludi, Ali Kheyroddin, (2016). Comparison of Reinforced Concrete Beam-Column Connections Design Regulations Based on Different R.C. Codes (ACI 318-2014, National Building Code, and ABA), Journal of Concrete Structure and Materials, 1(1), 23-41. magiran.com/p1727502
فرزین مولودی، علی خیرالدین، مقایسه ضوابط طراحی اتصالات تیر به ستون بتن آرمه از دیدگاه آیین نامه ACI318-2014، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (1392) و آیین نامه بتن ایران (آبا). نشریه مصالح و سازه های بتنی، 1395؛ 1(1): 23-41. magiran.com/p1727502
Farzin Moludi, Ali Kheyroddin, Comparison of Reinforced Concrete Beam-Column Connections Design Regulations Based on Different R.C. Codes (ACI 318-2014, National Building Code, and ABA), Journal of Concrete Structure and Materials, 2016; 1(1): 23-41. magiran.com/p1727502
فرزین مولودی، علی خیرالدین، "مقایسه ضوابط طراحی اتصالات تیر به ستون بتن آرمه از دیدگاه آیین نامه ACI318-2014، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (1392) و آیین نامه بتن ایران (آبا)"، نشریه مصالح و سازه های بتنی 1، شماره 1 (1395): 23-41. magiran.com/p1727502
Farzin Moludi, Ali Kheyroddin, "Comparison of Reinforced Concrete Beam-Column Connections Design Regulations Based on Different R.C. Codes (ACI 318-2014, National Building Code, and ABA)", Journal of Concrete Structure and Materials 1, no.1 (2016): 23-41. magiran.com/p1727502
فرزین مولودی، علی خیرالدین، (1395). 'مقایسه ضوابط طراحی اتصالات تیر به ستون بتن آرمه از دیدگاه آیین نامه ACI318-2014، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (1392) و آیین نامه بتن ایران (آبا)'، نشریه مصالح و سازه های بتنی، 1(1)، صص.23-41. magiran.com/p1727502
Farzin Moludi, Ali Kheyroddin, (2016). 'Comparison of Reinforced Concrete Beam-Column Connections Design Regulations Based on Different R.C. Codes (ACI 318-2014, National Building Code, and ABA)', Journal of Concrete Structure and Materials, 1(1), pp.23-41. magiran.com/p1727502
فرزین مولودی؛ علی خیرالدین. "مقایسه ضوابط طراحی اتصالات تیر به ستون بتن آرمه از دیدگاه آیین نامه ACI318-2014، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (1392) و آیین نامه بتن ایران (آبا)". نشریه مصالح و سازه های بتنی، 1 ،1 ، 1395، 23-41. magiran.com/p1727502
Farzin Moludi; Ali Kheyroddin. "Comparison of Reinforced Concrete Beam-Column Connections Design Regulations Based on Different R.C. Codes (ACI 318-2014, National Building Code, and ABA)", Journal of Concrete Structure and Materials, 1, 1, 2016, 23-41. magiran.com/p1727502
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال