ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهدی گرجیان، زینب کبیری، (1395). تحلیل کار آمدی انتظار در حیات طیبه، فصلنامه انتظار موعود، 16(54)، 5. magiran.com/p1727539
Muhammad Mahdi Gorjiyan, Zeynab Kabiri, (2016). Analysis of the Efficiency of Waiting in Goodly Life, Awaiting the Promised, 16(54), 5. magiran.com/p1727539
محمد مهدی گرجیان، زینب کبیری، تحلیل کار آمدی انتظار در حیات طیبه. فصلنامه انتظار موعود، 1395؛ 16(54): 5. magiran.com/p1727539
Muhammad Mahdi Gorjiyan, Zeynab Kabiri, Analysis of the Efficiency of Waiting in Goodly Life, Awaiting the Promised, 2016; 16(54): 5. magiran.com/p1727539
محمد مهدی گرجیان، زینب کبیری، "تحلیل کار آمدی انتظار در حیات طیبه"، فصلنامه انتظار موعود 16، شماره 54 (1395): 5. magiran.com/p1727539
Muhammad Mahdi Gorjiyan, Zeynab Kabiri, "Analysis of the Efficiency of Waiting in Goodly Life", Awaiting the Promised 16, no.54 (2016): 5. magiran.com/p1727539
محمد مهدی گرجیان، زینب کبیری، (1395). 'تحلیل کار آمدی انتظار در حیات طیبه'، فصلنامه انتظار موعود، 16(54)، صص.5. magiran.com/p1727539
Muhammad Mahdi Gorjiyan, Zeynab Kabiri, (2016). 'Analysis of the Efficiency of Waiting in Goodly Life', Awaiting the Promised, 16(54), pp.5. magiran.com/p1727539
محمد مهدی گرجیان؛ زینب کبیری. "تحلیل کار آمدی انتظار در حیات طیبه". فصلنامه انتظار موعود، 16 ،54 ، 1395، 5. magiran.com/p1727539
Muhammad Mahdi Gorjiyan; Zeynab Kabiri. "Analysis of the Efficiency of Waiting in Goodly Life", Awaiting the Promised, 16, 54, 2016, 5. magiran.com/p1727539
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال