ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد امین ولیزاد حسنلویی، علیرضا ماهوری ، راضیه امیدی، رحیمه علیزاده اوصالو، (1396). تاثیر تغییر وضعیت از خوابیده به پشت به پهلو بر فشار داخل کاف بیماران لوله گذاری شده بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام ارومیه، مجله پزشکی ارومیه، 28(5)، 305. magiran.com/p1728571
Dr Mohammad Amin Valizade Hasanloei, Dr Alireza Mahoori , Dr Razieh Omidi, Rahime Alizade Osalou, (2017). THE EFFECT OF SUPINE TO LATERAL POSITON CHANGE ON CUFF PRESSURE IN INTUBATED PATIENTS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT OF URMIA EMAM HOSPITAL, Urmia Medical Journal, 28(5), 305. magiran.com/p1728571
محمد امین ولیزاد حسنلویی، علیرضا ماهوری ، راضیه امیدی، رحیمه علیزاده اوصالو، تاثیر تغییر وضعیت از خوابیده به پشت به پهلو بر فشار داخل کاف بیماران لوله گذاری شده بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام ارومیه. مجله پزشکی ارومیه، 1396؛ 28(5): 305. magiran.com/p1728571
Dr Mohammad Amin Valizade Hasanloei, Dr Alireza Mahoori , Dr Razieh Omidi, Rahime Alizade Osalou, THE EFFECT OF SUPINE TO LATERAL POSITON CHANGE ON CUFF PRESSURE IN INTUBATED PATIENTS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT OF URMIA EMAM HOSPITAL, Urmia Medical Journal, 2017; 28(5): 305. magiran.com/p1728571
محمد امین ولیزاد حسنلویی، علیرضا ماهوری ، راضیه امیدی، رحیمه علیزاده اوصالو، "تاثیر تغییر وضعیت از خوابیده به پشت به پهلو بر فشار داخل کاف بیماران لوله گذاری شده بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام ارومیه"، مجله پزشکی ارومیه 28، شماره 5 (1396): 305. magiran.com/p1728571
Dr Mohammad Amin Valizade Hasanloei, Dr Alireza Mahoori , Dr Razieh Omidi, Rahime Alizade Osalou, "THE EFFECT OF SUPINE TO LATERAL POSITON CHANGE ON CUFF PRESSURE IN INTUBATED PATIENTS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT OF URMIA EMAM HOSPITAL", Urmia Medical Journal 28, no.5 (2017): 305. magiran.com/p1728571
محمد امین ولیزاد حسنلویی، علیرضا ماهوری ، راضیه امیدی، رحیمه علیزاده اوصالو، (1396). 'تاثیر تغییر وضعیت از خوابیده به پشت به پهلو بر فشار داخل کاف بیماران لوله گذاری شده بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام ارومیه'، مجله پزشکی ارومیه، 28(5)، صص.305. magiran.com/p1728571
Dr Mohammad Amin Valizade Hasanloei, Dr Alireza Mahoori , Dr Razieh Omidi, Rahime Alizade Osalou, (2017). 'THE EFFECT OF SUPINE TO LATERAL POSITON CHANGE ON CUFF PRESSURE IN INTUBATED PATIENTS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT OF URMIA EMAM HOSPITAL', Urmia Medical Journal, 28(5), pp.305. magiran.com/p1728571
محمد امین ولیزاد حسنلویی؛ علیرضا ماهوری ؛ راضیه امیدی؛ رحیمه علیزاده اوصالو. "تاثیر تغییر وضعیت از خوابیده به پشت به پهلو بر فشار داخل کاف بیماران لوله گذاری شده بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام ارومیه". مجله پزشکی ارومیه، 28 ،5 ، 1396، 305. magiran.com/p1728571
Dr Mohammad Amin Valizade Hasanloei; Dr Alireza Mahoori ; Dr Razieh Omidi; Rahime Alizade Osalou. "THE EFFECT OF SUPINE TO LATERAL POSITON CHANGE ON CUFF PRESSURE IN INTUBATED PATIENTS ADMITTED TO INTENSIVE CARE UNIT OF URMIA EMAM HOSPITAL", Urmia Medical Journal, 28, 5, 2017, 305. magiran.com/p1728571
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال