ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین مرسلی، گلناز اسعدی تهرانی، حانیه اسعدی، سجاد یزدان ستاد، رضا نجف پور، (1396). بهینه سازی تشخیص همزمان سالمونلا و اشرشیاکلی O157:H7 در فرآورده های گوشتی و بررسی میزان آلودگی با روش Multiplex PCR، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(6)، 83. magiran.com/p1728708
Hossein Morsali, Golnaz I. Asaadi Tehran, Hanieh Asaadi, Sajjad Yazdansetad, Reza Najafpour, (2017). Optimization of a Multiplex PCR for Simultaneous Detection of Foodborne Pathogens Salmonella spp. and Escherichia coli O157:H7 and Contamination Prevalence Assay in Meat Products, Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(6), 83. magiran.com/p1728708
حسین مرسلی، گلناز اسعدی تهرانی، حانیه اسعدی، سجاد یزدان ستاد، رضا نجف پور، بهینه سازی تشخیص همزمان سالمونلا و اشرشیاکلی O157:H7 در فرآورده های گوشتی و بررسی میزان آلودگی با روش Multiplex PCR. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1396؛ 20(6): 83. magiran.com/p1728708
Hossein Morsali, Golnaz I. Asaadi Tehran, Hanieh Asaadi, Sajjad Yazdansetad, Reza Najafpour, Optimization of a Multiplex PCR for Simultaneous Detection of Foodborne Pathogens Salmonella spp. and Escherichia coli O157:H7 and Contamination Prevalence Assay in Meat Products, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2017; 20(6): 83. magiran.com/p1728708
حسین مرسلی، گلناز اسعدی تهرانی، حانیه اسعدی، سجاد یزدان ستاد، رضا نجف پور، "بهینه سازی تشخیص همزمان سالمونلا و اشرشیاکلی O157:H7 در فرآورده های گوشتی و بررسی میزان آلودگی با روش Multiplex PCR"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 20، شماره 6 (1396): 83. magiran.com/p1728708
Hossein Morsali, Golnaz I. Asaadi Tehran, Hanieh Asaadi, Sajjad Yazdansetad, Reza Najafpour, "Optimization of a Multiplex PCR for Simultaneous Detection of Foodborne Pathogens Salmonella spp. and Escherichia coli O157:H7 and Contamination Prevalence Assay in Meat Products", Journal of Arak University of Medical Sciences 20, no.6 (2017): 83. magiran.com/p1728708
حسین مرسلی، گلناز اسعدی تهرانی، حانیه اسعدی، سجاد یزدان ستاد، رضا نجف پور، (1396). 'بهینه سازی تشخیص همزمان سالمونلا و اشرشیاکلی O157:H7 در فرآورده های گوشتی و بررسی میزان آلودگی با روش Multiplex PCR'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20(6)، صص.83. magiran.com/p1728708
Hossein Morsali, Golnaz I. Asaadi Tehran, Hanieh Asaadi, Sajjad Yazdansetad, Reza Najafpour, (2017). 'Optimization of a Multiplex PCR for Simultaneous Detection of Foodborne Pathogens Salmonella spp. and Escherichia coli O157:H7 and Contamination Prevalence Assay in Meat Products', Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(6), pp.83. magiran.com/p1728708
حسین مرسلی؛ گلناز اسعدی تهرانی؛ حانیه اسعدی؛ سجاد یزدان ستاد؛ رضا نجف پور. "بهینه سازی تشخیص همزمان سالمونلا و اشرشیاکلی O157:H7 در فرآورده های گوشتی و بررسی میزان آلودگی با روش Multiplex PCR". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 20 ،6 ، 1396، 83. magiran.com/p1728708
Hossein Morsali; Golnaz I. Asaadi Tehran; Hanieh Asaadi; Sajjad Yazdansetad; Reza Najafpour. "Optimization of a Multiplex PCR for Simultaneous Detection of Foodborne Pathogens Salmonella spp. and Escherichia coli O157:H7 and Contamination Prevalence Assay in Meat Products", Journal of Arak University of Medical Sciences, 20, 6, 2017, 83. magiran.com/p1728708
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال