ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته قدمگاهی، سعید زره داران، مجتبی آهنی آذری، مونا صالحی نسب، (1396). خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 9(1)، 84-92. magiran.com/p1728771
Fereshte Ghadamgahi, Saeed Zerehdaran, Mojtaba Ahani Azari, Mona Salehi Nasab, (2017). Genetic Characteristics of Growth and Egg Production Traits in Native Fowl of Khorasan Razavi Province Using Bayesian Statistical Method, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 9(1), 84-92. magiran.com/p1728771
فرشته قدمگاهی، سعید زره داران، مجتبی آهنی آذری، مونا صالحی نسب، خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1396؛ 9(1): 84-92. magiran.com/p1728771
Fereshte Ghadamgahi, Saeed Zerehdaran, Mojtaba Ahani Azari, Mona Salehi Nasab, Genetic Characteristics of Growth and Egg Production Traits in Native Fowl of Khorasan Razavi Province Using Bayesian Statistical Method, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2017; 9(1): 84-92. magiran.com/p1728771
فرشته قدمگاهی، سعید زره داران، مجتبی آهنی آذری، مونا صالحی نسب، "خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 9، شماره 1 (1396): 84-92. magiran.com/p1728771
Fereshte Ghadamgahi, Saeed Zerehdaran, Mojtaba Ahani Azari, Mona Salehi Nasab, "Genetic Characteristics of Growth and Egg Production Traits in Native Fowl of Khorasan Razavi Province Using Bayesian Statistical Method", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 9, no.1 (2017): 84-92. magiran.com/p1728771
فرشته قدمگاهی، سعید زره داران، مجتبی آهنی آذری، مونا صالحی نسب، (1396). 'خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 9(1)، صص.84-92. magiran.com/p1728771
Fereshte Ghadamgahi, Saeed Zerehdaran, Mojtaba Ahani Azari, Mona Salehi Nasab, (2017). 'Genetic Characteristics of Growth and Egg Production Traits in Native Fowl of Khorasan Razavi Province Using Bayesian Statistical Method', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 9(1), pp.84-92. magiran.com/p1728771
فرشته قدمگاهی؛ سعید زره داران؛ مجتبی آهنی آذری؛ مونا صالحی نسب. "خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 9 ،1 ، 1396، 84-92. magiran.com/p1728771
Fereshte Ghadamgahi; Saeed Zerehdaran; Mojtaba Ahani Azari; Mona Salehi Nasab. "Genetic Characteristics of Growth and Egg Production Traits in Native Fowl of Khorasan Razavi Province Using Bayesian Statistical Method", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 9, 1, 2017, 84-92. magiran.com/p1728771
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال