ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میرسعید صفی زاده، هادی سعیدی، (1396). تشخیص عیب سایش دنده در گیربکس دمی بالگرد با کمک الگوی شناسایی نزدیکترین همسایگی، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 49(2)، 341. magiran.com/p1728957
Mirsaeed Safizadeh, Hadi Saeidi, (2017). Gear wear's fault diagnosis in tail gearbox of helicopter: using K nearest neighbor recognition pattern, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 49(2), 341. magiran.com/p1728957
میرسعید صفی زاده، هادی سعیدی، تشخیص عیب سایش دنده در گیربکس دمی بالگرد با کمک الگوی شناسایی نزدیکترین همسایگی. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1396؛ 49(2): 341. magiran.com/p1728957
Mirsaeed Safizadeh, Hadi Saeidi, Gear wear's fault diagnosis in tail gearbox of helicopter: using K nearest neighbor recognition pattern, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2017; 49(2): 341. magiran.com/p1728957
میرسعید صفی زاده، هادی سعیدی، "تشخیص عیب سایش دنده در گیربکس دمی بالگرد با کمک الگوی شناسایی نزدیکترین همسایگی"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 49، شماره 2 (1396): 341. magiran.com/p1728957
Mirsaeed Safizadeh, Hadi Saeidi, "Gear wear's fault diagnosis in tail gearbox of helicopter: using K nearest neighbor recognition pattern", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 49, no.2 (2017): 341. magiran.com/p1728957
میرسعید صفی زاده، هادی سعیدی، (1396). 'تشخیص عیب سایش دنده در گیربکس دمی بالگرد با کمک الگوی شناسایی نزدیکترین همسایگی'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 49(2)، صص.341. magiran.com/p1728957
Mirsaeed Safizadeh, Hadi Saeidi, (2017). 'Gear wear's fault diagnosis in tail gearbox of helicopter: using K nearest neighbor recognition pattern', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 49(2), pp.341. magiran.com/p1728957
میرسعید صفی زاده؛ هادی سعیدی. "تشخیص عیب سایش دنده در گیربکس دمی بالگرد با کمک الگوی شناسایی نزدیکترین همسایگی". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 49 ،2 ، 1396، 341. magiran.com/p1728957
Mirsaeed Safizadeh; Hadi Saeidi. "Gear wear's fault diagnosis in tail gearbox of helicopter: using K nearest neighbor recognition pattern", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 49, 2, 2017, 341. magiran.com/p1728957
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال