ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا، جعفر باباجانی، پیام حنفی زاده، بهرام عبادپور، (1396). عوامل تعیین کننده رفتار سهامداران جزء در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 6(22)، 131-146. magiran.com/p1730084
Mohammad Hasan Ebrahimi Sarve Olia , Jafar Babajani, Payam Hanafizadeh, Bahram Ebadpour, (2017). Assessment of the behavioral determinants of individual investors in Tehran Stock Exchange based on structural equation modeling, Journal of Investment Knowledge, 6(22), 131-146. magiran.com/p1730084
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا، جعفر باباجانی، پیام حنفی زاده، بهرام عبادپور، عوامل تعیین کننده رفتار سهامداران جزء در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1396؛ 6(22): 131-146. magiran.com/p1730084
Mohammad Hasan Ebrahimi Sarve Olia , Jafar Babajani, Payam Hanafizadeh, Bahram Ebadpour, Assessment of the behavioral determinants of individual investors in Tehran Stock Exchange based on structural equation modeling, Journal of Investment Knowledge, 2017; 6(22): 131-146. magiran.com/p1730084
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا، جعفر باباجانی، پیام حنفی زاده، بهرام عبادپور، "عوامل تعیین کننده رفتار سهامداران جزء در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 6، شماره 22 (1396): 131-146. magiran.com/p1730084
Mohammad Hasan Ebrahimi Sarve Olia , Jafar Babajani, Payam Hanafizadeh, Bahram Ebadpour, "Assessment of the behavioral determinants of individual investors in Tehran Stock Exchange based on structural equation modeling", Journal of Investment Knowledge 6, no.22 (2017): 131-146. magiran.com/p1730084
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا، جعفر باباجانی، پیام حنفی زاده، بهرام عبادپور، (1396). 'عوامل تعیین کننده رفتار سهامداران جزء در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 6(22)، صص.131-146. magiran.com/p1730084
Mohammad Hasan Ebrahimi Sarve Olia , Jafar Babajani, Payam Hanafizadeh, Bahram Ebadpour, (2017). 'Assessment of the behavioral determinants of individual investors in Tehran Stock Exchange based on structural equation modeling', Journal of Investment Knowledge, 6(22), pp.131-146. magiran.com/p1730084
محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ جعفر باباجانی؛ پیام حنفی زاده؛ بهرام عبادپور. "عوامل تعیین کننده رفتار سهامداران جزء در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 6 ،22 ، 1396، 131-146. magiran.com/p1730084
Mohammad Hasan Ebrahimi Sarve Olia ; Jafar Babajani; Payam Hanafizadeh; Bahram Ebadpour. "Assessment of the behavioral determinants of individual investors in Tehran Stock Exchange based on structural equation modeling", Journal of Investment Knowledge, 6, 22, 2017, 131-146. magiran.com/p1730084
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال