ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یحیی صمدی مقدم، غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی، رضا رادفر، منوچهر منطقی، (1396). بررسی اهمیت عوامل توانمندی واحد های تحقیق و توسعه بر روش های انتقال تکنولوژی مطالعه موردی: صنایع خودرو سازی ایران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 6(22)، 101-112. magiran.com/p1730087
Yahya Samadi Moghadam, Gholamreza Hashemzadeh Khorasgani , Reza Radfar, Manouchehr Manteghi, (2017). Investigating the Importance of R & D Capacity Factors on Technology Transfer Techniques (Case Study: Iranian Automotive Industry), Journal of Investment Knowledge, 6(22), 101-112. magiran.com/p1730087
یحیی صمدی مقدم، غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی، رضا رادفر، منوچهر منطقی، بررسی اهمیت عوامل توانمندی واحد های تحقیق و توسعه بر روش های انتقال تکنولوژی مطالعه موردی: صنایع خودرو سازی ایران. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1396؛ 6(22): 101-112. magiran.com/p1730087
Yahya Samadi Moghadam, Gholamreza Hashemzadeh Khorasgani , Reza Radfar, Manouchehr Manteghi, Investigating the Importance of R & D Capacity Factors on Technology Transfer Techniques (Case Study: Iranian Automotive Industry), Journal of Investment Knowledge, 2017; 6(22): 101-112. magiran.com/p1730087
یحیی صمدی مقدم، غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی، رضا رادفر، منوچهر منطقی، "بررسی اهمیت عوامل توانمندی واحد های تحقیق و توسعه بر روش های انتقال تکنولوژی مطالعه موردی: صنایع خودرو سازی ایران"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 6، شماره 22 (1396): 101-112. magiran.com/p1730087
Yahya Samadi Moghadam, Gholamreza Hashemzadeh Khorasgani , Reza Radfar, Manouchehr Manteghi, "Investigating the Importance of R & D Capacity Factors on Technology Transfer Techniques (Case Study: Iranian Automotive Industry)", Journal of Investment Knowledge 6, no.22 (2017): 101-112. magiran.com/p1730087
یحیی صمدی مقدم، غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی، رضا رادفر، منوچهر منطقی، (1396). 'بررسی اهمیت عوامل توانمندی واحد های تحقیق و توسعه بر روش های انتقال تکنولوژی مطالعه موردی: صنایع خودرو سازی ایران'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 6(22)، صص.101-112. magiran.com/p1730087
Yahya Samadi Moghadam, Gholamreza Hashemzadeh Khorasgani , Reza Radfar, Manouchehr Manteghi, (2017). 'Investigating the Importance of R & D Capacity Factors on Technology Transfer Techniques (Case Study: Iranian Automotive Industry)', Journal of Investment Knowledge, 6(22), pp.101-112. magiran.com/p1730087
یحیی صمدی مقدم؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ رضا رادفر؛ منوچهر منطقی. "بررسی اهمیت عوامل توانمندی واحد های تحقیق و توسعه بر روش های انتقال تکنولوژی مطالعه موردی: صنایع خودرو سازی ایران". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 6 ،22 ، 1396، 101-112. magiran.com/p1730087
Yahya Samadi Moghadam; Gholamreza Hashemzadeh Khorasgani ; Reza Radfar; Manouchehr Manteghi. "Investigating the Importance of R & D Capacity Factors on Technology Transfer Techniques (Case Study: Iranian Automotive Industry)", Journal of Investment Knowledge, 6, 22, 2017, 101-112. magiran.com/p1730087
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال