ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدیوسف احدی سرکانی، معصومه قاسم پور، (1396). ارزیابی تاثیر سیاست های پولی، مالی و رشد صنعت بر نوسانات شاخص رشد بازار سرمایه ایران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 6(22)، 49-64. magiran.com/p1730092
Usef Ahadi Sarkani , Masoumeh Ghasempour, (2017). Evaluation the Effects of Monetary and Fiscal Policy and Iindustry Growth on Changes of Tehran Security Exchange Index, Journal of Investment Knowledge, 6(22), 49-64. magiran.com/p1730092
سیدیوسف احدی سرکانی، معصومه قاسم پور، ارزیابی تاثیر سیاست های پولی، مالی و رشد صنعت بر نوسانات شاخص رشد بازار سرمایه ایران. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1396؛ 6(22): 49-64. magiran.com/p1730092
Usef Ahadi Sarkani , Masoumeh Ghasempour, Evaluation the Effects of Monetary and Fiscal Policy and Iindustry Growth on Changes of Tehran Security Exchange Index, Journal of Investment Knowledge, 2017; 6(22): 49-64. magiran.com/p1730092
سیدیوسف احدی سرکانی، معصومه قاسم پور، "ارزیابی تاثیر سیاست های پولی، مالی و رشد صنعت بر نوسانات شاخص رشد بازار سرمایه ایران"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 6، شماره 22 (1396): 49-64. magiran.com/p1730092
Usef Ahadi Sarkani , Masoumeh Ghasempour, "Evaluation the Effects of Monetary and Fiscal Policy and Iindustry Growth on Changes of Tehran Security Exchange Index", Journal of Investment Knowledge 6, no.22 (2017): 49-64. magiran.com/p1730092
سیدیوسف احدی سرکانی، معصومه قاسم پور، (1396). 'ارزیابی تاثیر سیاست های پولی، مالی و رشد صنعت بر نوسانات شاخص رشد بازار سرمایه ایران'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 6(22)، صص.49-64. magiran.com/p1730092
Usef Ahadi Sarkani , Masoumeh Ghasempour, (2017). 'Evaluation the Effects of Monetary and Fiscal Policy and Iindustry Growth on Changes of Tehran Security Exchange Index', Journal of Investment Knowledge, 6(22), pp.49-64. magiran.com/p1730092
سیدیوسف احدی سرکانی؛ معصومه قاسم پور. "ارزیابی تاثیر سیاست های پولی، مالی و رشد صنعت بر نوسانات شاخص رشد بازار سرمایه ایران". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 6 ،22 ، 1396، 49-64. magiran.com/p1730092
Usef Ahadi Sarkani ; Masoumeh Ghasempour. "Evaluation the Effects of Monetary and Fiscal Policy and Iindustry Growth on Changes of Tehran Security Exchange Index", Journal of Investment Knowledge, 6, 22, 2017, 49-64. magiran.com/p1730092
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال