ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی قلی پور خانقاه، رضا عیوض لو، سعید محمودزاده، مهدی رامشگ، (1396). بررسی ریسک غیرسیستماتیک و اصطکاک بازار در فرآیند سرمایه گذاری، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 6(22)، 13-28. magiran.com/p1730094
Mehdi Gholipur Khanegah, Reza Eyvazloo, Saeed Mahmoodzade, Mehdi Rameshg, (2017). Idiosyncratic Risk and Market Friction in Investment Process, Journal of Investment Knowledge, 6(22), 13-28. magiran.com/p1730094
مهدی قلی پور خانقاه، رضا عیوض لو، سعید محمودزاده، مهدی رامشگ، بررسی ریسک غیرسیستماتیک و اصطکاک بازار در فرآیند سرمایه گذاری. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1396؛ 6(22): 13-28. magiran.com/p1730094
Mehdi Gholipur Khanegah, Reza Eyvazloo, Saeed Mahmoodzade, Mehdi Rameshg, Idiosyncratic Risk and Market Friction in Investment Process, Journal of Investment Knowledge, 2017; 6(22): 13-28. magiran.com/p1730094
مهدی قلی پور خانقاه، رضا عیوض لو، سعید محمودزاده، مهدی رامشگ، "بررسی ریسک غیرسیستماتیک و اصطکاک بازار در فرآیند سرمایه گذاری"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 6، شماره 22 (1396): 13-28. magiran.com/p1730094
Mehdi Gholipur Khanegah, Reza Eyvazloo, Saeed Mahmoodzade, Mehdi Rameshg, "Idiosyncratic Risk and Market Friction in Investment Process", Journal of Investment Knowledge 6, no.22 (2017): 13-28. magiran.com/p1730094
مهدی قلی پور خانقاه، رضا عیوض لو، سعید محمودزاده، مهدی رامشگ، (1396). 'بررسی ریسک غیرسیستماتیک و اصطکاک بازار در فرآیند سرمایه گذاری'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 6(22)، صص.13-28. magiran.com/p1730094
Mehdi Gholipur Khanegah, Reza Eyvazloo, Saeed Mahmoodzade, Mehdi Rameshg, (2017). 'Idiosyncratic Risk and Market Friction in Investment Process', Journal of Investment Knowledge, 6(22), pp.13-28. magiran.com/p1730094
مهدی قلی پور خانقاه؛ رضا عیوض لو؛ سعید محمودزاده؛ مهدی رامشگ. "بررسی ریسک غیرسیستماتیک و اصطکاک بازار در فرآیند سرمایه گذاری". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 6 ،22 ، 1396، 13-28. magiran.com/p1730094
Mehdi Gholipur Khanegah; Reza Eyvazloo; Saeed Mahmoodzade; Mehdi Rameshg. "Idiosyncratic Risk and Market Friction in Investment Process", Journal of Investment Knowledge, 6, 22, 2017, 13-28. magiran.com/p1730094
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال