ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن بشیر، علیرضا تلوری، (1395). بازنمایی انگیزه حضور جوانان در دفاع مقدس: تحلیل گفتمان فیلم سینمایی اخراجی ها، مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی، 11(22)، 112. magiran.com/p1730366
Hassan Bashir, Alireza Telvari, (2016). Representation of the Youth's Motives in Attending Iraqi Imposed War: a Discourse Analysis of the Movie Ekhrajiha (Outcasts), Global Media Journal - Persian Edition, 11(22), 112. magiran.com/p1730366
حسن بشیر، علیرضا تلوری، بازنمایی انگیزه حضور جوانان در دفاع مقدس: تحلیل گفتمان فیلم سینمایی اخراجی ها. مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی، 1395؛ 11(22): 112. magiran.com/p1730366
Hassan Bashir, Alireza Telvari, Representation of the Youth's Motives in Attending Iraqi Imposed War: a Discourse Analysis of the Movie Ekhrajiha (Outcasts), Global Media Journal - Persian Edition, 2016; 11(22): 112. magiran.com/p1730366
حسن بشیر، علیرضا تلوری، "بازنمایی انگیزه حضور جوانان در دفاع مقدس: تحلیل گفتمان فیلم سینمایی اخراجی ها"، مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی 11، شماره 22 (1395): 112. magiran.com/p1730366
Hassan Bashir, Alireza Telvari, "Representation of the Youth's Motives in Attending Iraqi Imposed War: a Discourse Analysis of the Movie Ekhrajiha (Outcasts)", Global Media Journal - Persian Edition 11, no.22 (2016): 112. magiran.com/p1730366
حسن بشیر، علیرضا تلوری، (1395). 'بازنمایی انگیزه حضور جوانان در دفاع مقدس: تحلیل گفتمان فیلم سینمایی اخراجی ها'، مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی، 11(22)، صص.112. magiran.com/p1730366
Hassan Bashir, Alireza Telvari, (2016). 'Representation of the Youth's Motives in Attending Iraqi Imposed War: a Discourse Analysis of the Movie Ekhrajiha (Outcasts)', Global Media Journal - Persian Edition, 11(22), pp.112. magiran.com/p1730366
حسن بشیر؛ علیرضا تلوری. "بازنمایی انگیزه حضور جوانان در دفاع مقدس: تحلیل گفتمان فیلم سینمایی اخراجی ها". مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی، 11 ،22 ، 1395، 112. magiran.com/p1730366
Hassan Bashir; Alireza Telvari. "Representation of the Youth's Motives in Attending Iraqi Imposed War: a Discourse Analysis of the Movie Ekhrajiha (Outcasts)", Global Media Journal - Persian Edition, 11, 22, 2016, 112. magiran.com/p1730366
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال