ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد فهیمی، احمد قطبی ورزنه، مهدی یزدانی، (1395). ارتباط چشم ساکن و عملکرد حرکتی در کودکان اختلال هماهنگی رشدی، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 12(6)، 350-361. magiran.com/p1730624
Hamed Fahimi, Ahmad Ghotbi-Varzaneh, Mehdi Yazdani, (2017). The Relationship between Quiet Eye and Motor Performance in Children with Developmental Coordination Disorder, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 12(6), 350-361. magiran.com/p1730624
حامد فهیمی، احمد قطبی ورزنه، مهدی یزدانی، ارتباط چشم ساکن و عملکرد حرکتی در کودکان اختلال هماهنگی رشدی. مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 1395؛ 12(6): 350-361. magiran.com/p1730624
Hamed Fahimi, Ahmad Ghotbi-Varzaneh, Mehdi Yazdani, The Relationship between Quiet Eye and Motor Performance in Children with Developmental Coordination Disorder, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 2017; 12(6): 350-361. magiran.com/p1730624
حامد فهیمی، احمد قطبی ورزنه، مهدی یزدانی، "ارتباط چشم ساکن و عملکرد حرکتی در کودکان اختلال هماهنگی رشدی"، مجله پژوهش در علوم توانبخشی 12، شماره 6 (1395): 350-361. magiran.com/p1730624
Hamed Fahimi, Ahmad Ghotbi-Varzaneh, Mehdi Yazdani, "The Relationship between Quiet Eye and Motor Performance in Children with Developmental Coordination Disorder", Journal of Research in Rehabilitation Sciences 12, no.6 (2017): 350-361. magiran.com/p1730624
حامد فهیمی، احمد قطبی ورزنه، مهدی یزدانی، (1395). 'ارتباط چشم ساکن و عملکرد حرکتی در کودکان اختلال هماهنگی رشدی'، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 12(6)، صص.350-361. magiran.com/p1730624
Hamed Fahimi, Ahmad Ghotbi-Varzaneh, Mehdi Yazdani, (2017). 'The Relationship between Quiet Eye and Motor Performance in Children with Developmental Coordination Disorder', Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 12(6), pp.350-361. magiran.com/p1730624
حامد فهیمی؛ احمد قطبی ورزنه؛ مهدی یزدانی. "ارتباط چشم ساکن و عملکرد حرکتی در کودکان اختلال هماهنگی رشدی". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 12 ،6 ، 1395، 350-361. magiran.com/p1730624
Hamed Fahimi; Ahmad Ghotbi-Varzaneh; Mehdi Yazdani. "The Relationship between Quiet Eye and Motor Performance in Children with Developmental Coordination Disorder", Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 12, 6, 2017, 350-361. magiran.com/p1730624
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال