ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهرام نخجوان، علی اشرف جعفری، مهدی خراط چی، محمد شاهوردی، (1395). بررسی تنوع و روابط بین صفات کمی و کیفی علوفه شبدر قرمز در شرایط اقلیمی شهرستان بروجرد، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 10(3)، 228-239. magiran.com/p1731226
S. Nakhjavan , A. A. Jafari, M. Kharatchi, M. Shahverdi, (2016). The Study of Variation and Relationship between Quantitative and Qualitative Traits of Red Clover (Trifolium Pratense L.) in Climate Conditions of Borugerd, Journal of New Finding in Agricultural, 10(3), 228-239. magiran.com/p1731226
شهرام نخجوان، علی اشرف جعفری، مهدی خراط چی، محمد شاهوردی، بررسی تنوع و روابط بین صفات کمی و کیفی علوفه شبدر قرمز در شرایط اقلیمی شهرستان بروجرد. فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 1395؛ 10(3): 228-239. magiran.com/p1731226
S. Nakhjavan , A. A. Jafari, M. Kharatchi, M. Shahverdi, The Study of Variation and Relationship between Quantitative and Qualitative Traits of Red Clover (Trifolium Pratense L.) in Climate Conditions of Borugerd, Journal of New Finding in Agricultural, 2016; 10(3): 228-239. magiran.com/p1731226
شهرام نخجوان، علی اشرف جعفری، مهدی خراط چی، محمد شاهوردی، "بررسی تنوع و روابط بین صفات کمی و کیفی علوفه شبدر قرمز در شرایط اقلیمی شهرستان بروجرد"، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی 10، شماره 3 (1395): 228-239. magiran.com/p1731226
S. Nakhjavan , A. A. Jafari, M. Kharatchi, M. Shahverdi, "The Study of Variation and Relationship between Quantitative and Qualitative Traits of Red Clover (Trifolium Pratense L.) in Climate Conditions of Borugerd", Journal of New Finding in Agricultural 10, no.3 (2016): 228-239. magiran.com/p1731226
شهرام نخجوان، علی اشرف جعفری، مهدی خراط چی، محمد شاهوردی، (1395). 'بررسی تنوع و روابط بین صفات کمی و کیفی علوفه شبدر قرمز در شرایط اقلیمی شهرستان بروجرد'، فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 10(3)، صص.228-239. magiran.com/p1731226
S. Nakhjavan , A. A. Jafari, M. Kharatchi, M. Shahverdi, (2016). 'The Study of Variation and Relationship between Quantitative and Qualitative Traits of Red Clover (Trifolium Pratense L.) in Climate Conditions of Borugerd', Journal of New Finding in Agricultural, 10(3), pp.228-239. magiran.com/p1731226
شهرام نخجوان؛ علی اشرف جعفری؛ مهدی خراط چی؛ محمد شاهوردی. "بررسی تنوع و روابط بین صفات کمی و کیفی علوفه شبدر قرمز در شرایط اقلیمی شهرستان بروجرد". فصلنامه یافته های نوین کشاورزی، 10 ،3 ، 1395، 228-239. magiran.com/p1731226
S. Nakhjavan ; A. A. Jafari; M. Kharatchi; M. Shahverdi. "The Study of Variation and Relationship between Quantitative and Qualitative Traits of Red Clover (Trifolium Pratense L.) in Climate Conditions of Borugerd", Journal of New Finding in Agricultural, 10, 3, 2016, 228-239. magiran.com/p1731226
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال