ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود حیدری ، (1396). نخستین گام حمایتی از اطفال در سیاست جنایی اسلام، حمایت از مجاری پیدایش اطفال، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 13(3)، 63-80. magiran.com/p1731475
Masoud Heydari , (2017). The Initial Protective Measures Regarding Child development in Islamic Criminal Policies, Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 13(3), 63-80. magiran.com/p1731475
مسعود حیدری ، نخستین گام حمایتی از اطفال در سیاست جنایی اسلام، حمایت از مجاری پیدایش اطفال. فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 1396؛ 13(3): 63-80. magiran.com/p1731475
Masoud Heydari , The Initial Protective Measures Regarding Child development in Islamic Criminal Policies, Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 2017; 13(3): 63-80. magiran.com/p1731475
مسعود حیدری ، "نخستین گام حمایتی از اطفال در سیاست جنایی اسلام، حمایت از مجاری پیدایش اطفال"، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 13، شماره 3 (1396): 63-80. magiran.com/p1731475
Masoud Heydari , "The Initial Protective Measures Regarding Child development in Islamic Criminal Policies", Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal 13, no.3 (2017): 63-80. magiran.com/p1731475
مسعود حیدری ، (1396). 'نخستین گام حمایتی از اطفال در سیاست جنایی اسلام، حمایت از مجاری پیدایش اطفال'، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 13(3)، صص.63-80. magiran.com/p1731475
Masoud Heydari , (2017). 'The Initial Protective Measures Regarding Child development in Islamic Criminal Policies', Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 13(3), pp.63-80. magiran.com/p1731475
مسعود حیدری . "نخستین گام حمایتی از اطفال در سیاست جنایی اسلام، حمایت از مجاری پیدایش اطفال". فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 13 ،3 ، 1396، 63-80. magiran.com/p1731475
Masoud Heydari . "The Initial Protective Measures Regarding Child development in Islamic Criminal Policies", Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 13, 3, 2017, 63-80. magiran.com/p1731475
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال