ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Xianzhang Jiang, Hongjiao Liu, Yongchao Niu, Meirong Hu, Feng Qi, Mingliang Zhang, Jianzhong Huang , Yong Tao , (2017). Determination of Temperature Sensitive Plasmid Copy Number in Escherichia coli by Absolute and Relative Real Time Quantitation PCR, Jundishapur Journal of Microbiology, 10(7), 8. magiran.com/p1731598
Xianzhang Jiang, Hongjiao Liu, Yongchao Niu, Meirong Hu, Feng Qi, Mingliang Zhang, Jianzhong Huang , Yong Tao , Determination of Temperature Sensitive Plasmid Copy Number in Escherichia coli by Absolute and Relative Real Time Quantitation PCR, Jundishapur Journal of Microbiology, 2017; 10(7): 8. magiran.com/p1731598
Xianzhang Jiang, Hongjiao Liu, Yongchao Niu, Meirong Hu, Feng Qi, Mingliang Zhang, Jianzhong Huang , Yong Tao , "Determination of Temperature Sensitive Plasmid Copy Number in Escherichia coli by Absolute and Relative Real Time Quantitation PCR", Jundishapur Journal of Microbiology 10, no.7 (2017): 8. magiran.com/p1731598
Xianzhang Jiang, Hongjiao Liu, Yongchao Niu, Meirong Hu, Feng Qi, Mingliang Zhang, Jianzhong Huang , Yong Tao , (2017). 'Determination of Temperature Sensitive Plasmid Copy Number in Escherichia coli by Absolute and Relative Real Time Quantitation PCR', Jundishapur Journal of Microbiology, 10(7), pp.8. magiran.com/p1731598
Xianzhang Jiang; Hongjiao Liu; Yongchao Niu; Meirong Hu; Feng Qi; Mingliang Zhang; Jianzhong Huang ; Yong Tao . "Determination of Temperature Sensitive Plasmid Copy Number in Escherichia coli by Absolute and Relative Real Time Quantitation PCR", Jundishapur Journal of Microbiology, 10, 7, 2017, 8. magiran.com/p1731598
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال