ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد فلاح، حمیدرضا اسکندری، سید حسام الدین ذگردی، سید کمال چهارسوقی، (1396). ارائه مدل دوسطحی طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم قطعیت و رقابت بین زنجیره ای: حل با رویکرد تجزیه بندرز، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 15(49)، 2. magiran.com/p1731616
Hamed Fallah, Hamidreza Eskandari, S. H. Zegordi, S. Kamal Chaharsooghi, (2017). A Bi-Level Programming Model for Closed-Loop Supply Chain Network Design with Competition between two chains in Uncertain Environment: A Benders Decomposition Solution, Journal of Modeling in Engineering, 15(49), 2. magiran.com/p1731616
حامد فلاح، حمیدرضا اسکندری، سید حسام الدین ذگردی، سید کمال چهارسوقی، ارائه مدل دوسطحی طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم قطعیت و رقابت بین زنجیره ای: حل با رویکرد تجزیه بندرز. فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 1396؛ 15(49): 2. magiran.com/p1731616
Hamed Fallah, Hamidreza Eskandari, S. H. Zegordi, S. Kamal Chaharsooghi, A Bi-Level Programming Model for Closed-Loop Supply Chain Network Design with Competition between two chains in Uncertain Environment: A Benders Decomposition Solution, Journal of Modeling in Engineering, 2017; 15(49): 2. magiran.com/p1731616
حامد فلاح، حمیدرضا اسکندری، سید حسام الدین ذگردی، سید کمال چهارسوقی، "ارائه مدل دوسطحی طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم قطعیت و رقابت بین زنجیره ای: حل با رویکرد تجزیه بندرز"، فصلنامه مدل سازی در مهندسی 15، شماره 49 (1396): 2. magiran.com/p1731616
Hamed Fallah, Hamidreza Eskandari, S. H. Zegordi, S. Kamal Chaharsooghi, "A Bi-Level Programming Model for Closed-Loop Supply Chain Network Design with Competition between two chains in Uncertain Environment: A Benders Decomposition Solution", Journal of Modeling in Engineering 15, no.49 (2017): 2. magiran.com/p1731616
حامد فلاح، حمیدرضا اسکندری، سید حسام الدین ذگردی، سید کمال چهارسوقی، (1396). 'ارائه مدل دوسطحی طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم قطعیت و رقابت بین زنجیره ای: حل با رویکرد تجزیه بندرز'، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 15(49)، صص.2. magiran.com/p1731616
Hamed Fallah, Hamidreza Eskandari, S. H. Zegordi, S. Kamal Chaharsooghi, (2017). 'A Bi-Level Programming Model for Closed-Loop Supply Chain Network Design with Competition between two chains in Uncertain Environment: A Benders Decomposition Solution', Journal of Modeling in Engineering, 15(49), pp.2. magiran.com/p1731616
حامد فلاح؛ حمیدرضا اسکندری؛ سید حسام الدین ذگردی؛ سید کمال چهارسوقی. "ارائه مدل دوسطحی طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم قطعیت و رقابت بین زنجیره ای: حل با رویکرد تجزیه بندرز". فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 15 ،49 ، 1396، 2. magiran.com/p1731616
Hamed Fallah; Hamidreza Eskandari; S. H. Zegordi; S. Kamal Chaharsooghi. "A Bi-Level Programming Model for Closed-Loop Supply Chain Network Design with Competition between two chains in Uncertain Environment: A Benders Decomposition Solution", Journal of Modeling in Engineering, 15, 49, 2017, 2. magiran.com/p1731616
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال