ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید خادم رضاییان، لیدا جراحی، فاطمه محرری، رضا افشاری، سید محمد معتمدالشریعتی، ندا اخروی، محمد خواجه دلویی ، (1396). بررسی اپیدمیولوژی موارد اقدام به خودکشی در استان خراسان رضوی در سال 1394-1393، مجله اپیدمیولوژی ایران، 13(2)، 128-135. magiran.com/p1731625
M. Khadem Rezaiyan, L. Jarahi, F. Moharreri, R. Afshari, Sm Motamedalshariati, N. Okhravi, M. Khajedaluee, (2017). Epidemiology of Suicide Attempts in Khorasan Razavi Province, 2014-2015, Iranian Journal of Epidemiology, 13(2), 128-135. magiran.com/p1731625
مجید خادم رضاییان، لیدا جراحی، فاطمه محرری، رضا افشاری، سید محمد معتمدالشریعتی، ندا اخروی، محمد خواجه دلویی ، بررسی اپیدمیولوژی موارد اقدام به خودکشی در استان خراسان رضوی در سال 1394-1393. مجله اپیدمیولوژی ایران، 1396؛ 13(2): 128-135. magiran.com/p1731625
M. Khadem Rezaiyan, L. Jarahi, F. Moharreri, R. Afshari, Sm Motamedalshariati, N. Okhravi, M. Khajedaluee, Epidemiology of Suicide Attempts in Khorasan Razavi Province, 2014-2015, Iranian Journal of Epidemiology, 2017; 13(2): 128-135. magiran.com/p1731625
مجید خادم رضاییان، لیدا جراحی، فاطمه محرری، رضا افشاری، سید محمد معتمدالشریعتی، ندا اخروی، محمد خواجه دلویی ، "بررسی اپیدمیولوژی موارد اقدام به خودکشی در استان خراسان رضوی در سال 1394-1393"، مجله اپیدمیولوژی ایران 13، شماره 2 (1396): 128-135. magiran.com/p1731625
M. Khadem Rezaiyan, L. Jarahi, F. Moharreri, R. Afshari, Sm Motamedalshariati, N. Okhravi, M. Khajedaluee, "Epidemiology of Suicide Attempts in Khorasan Razavi Province, 2014-2015", Iranian Journal of Epidemiology 13, no.2 (2017): 128-135. magiran.com/p1731625
مجید خادم رضاییان، لیدا جراحی، فاطمه محرری، رضا افشاری، سید محمد معتمدالشریعتی، ندا اخروی، محمد خواجه دلویی ، (1396). 'بررسی اپیدمیولوژی موارد اقدام به خودکشی در استان خراسان رضوی در سال 1394-1393'، مجله اپیدمیولوژی ایران، 13(2)، صص.128-135. magiran.com/p1731625
M. Khadem Rezaiyan, L. Jarahi, F. Moharreri, R. Afshari, Sm Motamedalshariati, N. Okhravi, M. Khajedaluee, (2017). 'Epidemiology of Suicide Attempts in Khorasan Razavi Province, 2014-2015', Iranian Journal of Epidemiology, 13(2), pp.128-135. magiran.com/p1731625
مجید خادم رضاییان؛ لیدا جراحی؛ فاطمه محرری؛ رضا افشاری؛ سید محمد معتمدالشریعتی؛ ندا اخروی؛ محمد خواجه دلویی . "بررسی اپیدمیولوژی موارد اقدام به خودکشی در استان خراسان رضوی در سال 1394-1393". مجله اپیدمیولوژی ایران، 13 ،2 ، 1396، 128-135. magiran.com/p1731625
M. Khadem Rezaiyan; L. Jarahi; F. Moharreri; R. Afshari; Sm Motamedalshariati; N. Okhravi; M. Khajedaluee. "Epidemiology of Suicide Attempts in Khorasan Razavi Province, 2014-2015", Iranian Journal of Epidemiology, 13, 2, 2017, 128-135. magiran.com/p1731625
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال