ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم درفشان، فریده یوسفی، (1396). بررسی رابطه بین ابعاد خودکارآمدی فرزندان با سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 28(2)، 91-114. magiran.com/p1731800
Maryam Dorfeshan, Faride Yousefi , (2017). Prediction of The relationship between childrens’ academic, social, and emotional self-efficacies efficacy dimensions of high school students on the basis ofand family cultural, social and economic capitals, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 28(2), 91-114. magiran.com/p1731800
مریم درفشان، فریده یوسفی، بررسی رابطه بین ابعاد خودکارآمدی فرزندان با سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 1396؛ 28(2): 91-114. magiran.com/p1731800
Maryam Dorfeshan, Faride Yousefi , Prediction of The relationship between childrens’ academic, social, and emotional self-efficacies efficacy dimensions of high school students on the basis ofand family cultural, social and economic capitals, Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 2017; 28(2): 91-114. magiran.com/p1731800
مریم درفشان، فریده یوسفی، "بررسی رابطه بین ابعاد خودکارآمدی فرزندان با سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده"، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی 28، شماره 2 (1396): 91-114. magiran.com/p1731800
Maryam Dorfeshan, Faride Yousefi , "Prediction of The relationship between childrens’ academic, social, and emotional self-efficacies efficacy dimensions of high school students on the basis ofand family cultural, social and economic capitals", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan 28, no.2 (2017): 91-114. magiran.com/p1731800
مریم درفشان، فریده یوسفی، (1396). 'بررسی رابطه بین ابعاد خودکارآمدی فرزندان با سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده'، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 28(2)، صص.91-114. magiran.com/p1731800
Maryam Dorfeshan, Faride Yousefi , (2017). 'Prediction of The relationship between childrens’ academic, social, and emotional self-efficacies efficacy dimensions of high school students on the basis ofand family cultural, social and economic capitals', Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 28(2), pp.91-114. magiran.com/p1731800
مریم درفشان؛ فریده یوسفی. "بررسی رابطه بین ابعاد خودکارآمدی فرزندان با سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده". فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، 28 ،2 ، 1396، 91-114. magiran.com/p1731800
Maryam Dorfeshan; Faride Yousefi . "Prediction of The relationship between childrens’ academic, social, and emotional self-efficacies efficacy dimensions of high school students on the basis ofand family cultural, social and economic capitals", Journal of Applied Sociology the University of Isfahan, 28, 2, 2017, 91-114. magiran.com/p1731800
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال