ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یحیی حساس یگانه، روح الله صدیقی، فاطمه حسن زاده ، (1396). رابطه کیفیت حسابرسی مستقل و کمیته حسابرسی با مدیریت سود و مدیریت جریانات نقدی، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6(22)، 13-24. magiran.com/p1732031
Yahya Hassas Yeganeh, Rohollah Sedighi, Fatemeh Hasanzadeh , (2017). The relationship between audit quality and audit committee with earning management and cash flow management, Iranian Management Accounting Association, 6(22), 13-24. magiran.com/p1732031
یحیی حساس یگانه، روح الله صدیقی، فاطمه حسن زاده ، رابطه کیفیت حسابرسی مستقل و کمیته حسابرسی با مدیریت سود و مدیریت جریانات نقدی. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1396؛ 6(22): 13-24. magiran.com/p1732031
Yahya Hassas Yeganeh, Rohollah Sedighi, Fatemeh Hasanzadeh , The relationship between audit quality and audit committee with earning management and cash flow management, Iranian Management Accounting Association, 2017; 6(22): 13-24. magiran.com/p1732031
یحیی حساس یگانه، روح الله صدیقی، فاطمه حسن زاده ، "رابطه کیفیت حسابرسی مستقل و کمیته حسابرسی با مدیریت سود و مدیریت جریانات نقدی"، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 6، شماره 22 (1396): 13-24. magiran.com/p1732031
Yahya Hassas Yeganeh, Rohollah Sedighi, Fatemeh Hasanzadeh , "The relationship between audit quality and audit committee with earning management and cash flow management", Iranian Management Accounting Association 6, no.22 (2017): 13-24. magiran.com/p1732031
یحیی حساس یگانه، روح الله صدیقی، فاطمه حسن زاده ، (1396). 'رابطه کیفیت حسابرسی مستقل و کمیته حسابرسی با مدیریت سود و مدیریت جریانات نقدی'، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6(22)، صص.13-24. magiran.com/p1732031
Yahya Hassas Yeganeh, Rohollah Sedighi, Fatemeh Hasanzadeh , (2017). 'The relationship between audit quality and audit committee with earning management and cash flow management', Iranian Management Accounting Association, 6(22), pp.13-24. magiran.com/p1732031
یحیی حساس یگانه؛ روح الله صدیقی؛ فاطمه حسن زاده . "رابطه کیفیت حسابرسی مستقل و کمیته حسابرسی با مدیریت سود و مدیریت جریانات نقدی". فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6 ،22 ، 1396، 13-24. magiran.com/p1732031
Yahya Hassas Yeganeh; Rohollah Sedighi; Fatemeh Hasanzadeh . "The relationship between audit quality and audit committee with earning management and cash flow management", Iranian Management Accounting Association, 6, 22, 2017, 13-24. magiran.com/p1732031
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال