ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سوده مقصودی، زهرا شریفی، (1396). تاثیر ایده آل طلبی مادران بر سلامت روانی و تعهد اجتماعی دانش آموزان مدارس دخترانه استعدادهای درخشان شهر کرمان، فصلنامه توسعه اجتماعی، 12(1)، 185-202. magiran.com/p1732412
Soodeh Maghsoudi , Zahra Sharifi, (2017). The Effect of Mother's Perfectism on Studying in Talents High Schools Girl's Mental Health and Social Commitment in Kerman City, Journal of Social Development, 12(1), 185-202. magiran.com/p1732412
سوده مقصودی، زهرا شریفی، تاثیر ایده آل طلبی مادران بر سلامت روانی و تعهد اجتماعی دانش آموزان مدارس دخترانه استعدادهای درخشان شهر کرمان. فصلنامه توسعه اجتماعی، 1396؛ 12(1): 185-202. magiran.com/p1732412
Soodeh Maghsoudi , Zahra Sharifi, The Effect of Mother's Perfectism on Studying in Talents High Schools Girl's Mental Health and Social Commitment in Kerman City, Journal of Social Development, 2017; 12(1): 185-202. magiran.com/p1732412
سوده مقصودی، زهرا شریفی، "تاثیر ایده آل طلبی مادران بر سلامت روانی و تعهد اجتماعی دانش آموزان مدارس دخترانه استعدادهای درخشان شهر کرمان"، فصلنامه توسعه اجتماعی 12، شماره 1 (1396): 185-202. magiran.com/p1732412
Soodeh Maghsoudi , Zahra Sharifi, "The Effect of Mother's Perfectism on Studying in Talents High Schools Girl's Mental Health and Social Commitment in Kerman City", Journal of Social Development 12, no.1 (2017): 185-202. magiran.com/p1732412
سوده مقصودی، زهرا شریفی، (1396). 'تاثیر ایده آل طلبی مادران بر سلامت روانی و تعهد اجتماعی دانش آموزان مدارس دخترانه استعدادهای درخشان شهر کرمان'، فصلنامه توسعه اجتماعی، 12(1)، صص.185-202. magiran.com/p1732412
Soodeh Maghsoudi , Zahra Sharifi, (2017). 'The Effect of Mother's Perfectism on Studying in Talents High Schools Girl's Mental Health and Social Commitment in Kerman City', Journal of Social Development, 12(1), pp.185-202. magiran.com/p1732412
سوده مقصودی؛ زهرا شریفی. "تاثیر ایده آل طلبی مادران بر سلامت روانی و تعهد اجتماعی دانش آموزان مدارس دخترانه استعدادهای درخشان شهر کرمان". فصلنامه توسعه اجتماعی، 12 ،1 ، 1396، 185-202. magiran.com/p1732412
Soodeh Maghsoudi ; Zahra Sharifi. "The Effect of Mother's Perfectism on Studying in Talents High Schools Girl's Mental Health and Social Commitment in Kerman City", Journal of Social Development, 12, 1, 2017, 185-202. magiran.com/p1732412
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال