ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسام الرضا مرادی، محمد آرمین، حمید مروی، (1395). تاثیر مقادیر نیتروژن و دز مصرف علف کش نیکوسولفورون بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط رقابت با علف های هرز، نشریه بوم شناسی علف های هرز، 4(1)، 16-28. magiran.com/p1732479
Hesam Reza Moradi, Mohammad Armin, Hamid Marvi, (2016). Effects of Nitrogen Rate and Nicosulfuron Herbicide Doses on Yield and Yield Components of Corn under Weed Competition, Journal of Weed Ecology, 4(1), 16-28. magiran.com/p1732479
حسام الرضا مرادی، محمد آرمین، حمید مروی، تاثیر مقادیر نیتروژن و دز مصرف علف کش نیکوسولفورون بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط رقابت با علف های هرز. نشریه بوم شناسی علف های هرز، 1395؛ 4(1): 16-28. magiran.com/p1732479
Hesam Reza Moradi, Mohammad Armin, Hamid Marvi, Effects of Nitrogen Rate and Nicosulfuron Herbicide Doses on Yield and Yield Components of Corn under Weed Competition, Journal of Weed Ecology, 2016; 4(1): 16-28. magiran.com/p1732479
حسام الرضا مرادی، محمد آرمین، حمید مروی، "تاثیر مقادیر نیتروژن و دز مصرف علف کش نیکوسولفورون بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط رقابت با علف های هرز"، نشریه بوم شناسی علف های هرز 4، شماره 1 (1395): 16-28. magiran.com/p1732479
Hesam Reza Moradi, Mohammad Armin, Hamid Marvi, "Effects of Nitrogen Rate and Nicosulfuron Herbicide Doses on Yield and Yield Components of Corn under Weed Competition", Journal of Weed Ecology 4, no.1 (2016): 16-28. magiran.com/p1732479
حسام الرضا مرادی، محمد آرمین، حمید مروی، (1395). 'تاثیر مقادیر نیتروژن و دز مصرف علف کش نیکوسولفورون بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط رقابت با علف های هرز'، نشریه بوم شناسی علف های هرز، 4(1)، صص.16-28. magiran.com/p1732479
Hesam Reza Moradi, Mohammad Armin, Hamid Marvi, (2016). 'Effects of Nitrogen Rate and Nicosulfuron Herbicide Doses on Yield and Yield Components of Corn under Weed Competition', Journal of Weed Ecology, 4(1), pp.16-28. magiran.com/p1732479
حسام الرضا مرادی؛ محمد آرمین؛ حمید مروی. "تاثیر مقادیر نیتروژن و دز مصرف علف کش نیکوسولفورون بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط رقابت با علف های هرز". نشریه بوم شناسی علف های هرز، 4 ،1 ، 1395، 16-28. magiran.com/p1732479
Hesam Reza Moradi; Mohammad Armin; Hamid Marvi. "Effects of Nitrogen Rate and Nicosulfuron Herbicide Doses on Yield and Yield Components of Corn under Weed Competition", Journal of Weed Ecology, 4, 1, 2016, 16-28. magiran.com/p1732479
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال