ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیداسماعیل مفیدی، محمدکاظم رمضانی، مرجان دیانت، (1395). پایداری علف کش متریبوزین در خاک هایی با ویژگی ها و پیشینه مصرف متفاوت و تاثیر آن بر یولاف زراعی (Avena sativa L.)، نشریه بوم شناسی علف های هرز، 4(1)، 29-42. magiran.com/p1732480
Seyyed Esmaeil Mofidi, Mohammad Kazem Ramezani, Marjan Diyanat, (2016). Persistance of Metribuzin in Soils with Different Characteristics and Utilization History and Their Effects on Cultivated Oat (Avena sativa), Journal of Weed Ecology, 4(1), 29-42. magiran.com/p1732480
سیداسماعیل مفیدی، محمدکاظم رمضانی، مرجان دیانت، پایداری علف کش متریبوزین در خاک هایی با ویژگی ها و پیشینه مصرف متفاوت و تاثیر آن بر یولاف زراعی (Avena sativa L.). نشریه بوم شناسی علف های هرز، 1395؛ 4(1): 29-42. magiran.com/p1732480
Seyyed Esmaeil Mofidi, Mohammad Kazem Ramezani, Marjan Diyanat, Persistance of Metribuzin in Soils with Different Characteristics and Utilization History and Their Effects on Cultivated Oat (Avena sativa), Journal of Weed Ecology, 2016; 4(1): 29-42. magiran.com/p1732480
سیداسماعیل مفیدی، محمدکاظم رمضانی، مرجان دیانت، "پایداری علف کش متریبوزین در خاک هایی با ویژگی ها و پیشینه مصرف متفاوت و تاثیر آن بر یولاف زراعی (Avena sativa L.)"، نشریه بوم شناسی علف های هرز 4، شماره 1 (1395): 29-42. magiran.com/p1732480
Seyyed Esmaeil Mofidi, Mohammad Kazem Ramezani, Marjan Diyanat, "Persistance of Metribuzin in Soils with Different Characteristics and Utilization History and Their Effects on Cultivated Oat (Avena sativa)", Journal of Weed Ecology 4, no.1 (2016): 29-42. magiran.com/p1732480
سیداسماعیل مفیدی، محمدکاظم رمضانی، مرجان دیانت، (1395). 'پایداری علف کش متریبوزین در خاک هایی با ویژگی ها و پیشینه مصرف متفاوت و تاثیر آن بر یولاف زراعی (Avena sativa L.)'، نشریه بوم شناسی علف های هرز، 4(1)، صص.29-42. magiran.com/p1732480
Seyyed Esmaeil Mofidi, Mohammad Kazem Ramezani, Marjan Diyanat, (2016). 'Persistance of Metribuzin in Soils with Different Characteristics and Utilization History and Their Effects on Cultivated Oat (Avena sativa)', Journal of Weed Ecology, 4(1), pp.29-42. magiran.com/p1732480
سیداسماعیل مفیدی؛ محمدکاظم رمضانی؛ مرجان دیانت. "پایداری علف کش متریبوزین در خاک هایی با ویژگی ها و پیشینه مصرف متفاوت و تاثیر آن بر یولاف زراعی (Avena sativa L.)". نشریه بوم شناسی علف های هرز، 4 ،1 ، 1395، 29-42. magiran.com/p1732480
Seyyed Esmaeil Mofidi; Mohammad Kazem Ramezani; Marjan Diyanat. "Persistance of Metribuzin in Soils with Different Characteristics and Utilization History and Their Effects on Cultivated Oat (Avena sativa)", Journal of Weed Ecology, 4, 1, 2016, 29-42. magiran.com/p1732480
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال