ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا علیمرادی، علیرضا سوهانی دربان، (1395). بررسی تاثیر الگوهای مختلف تناوب زراعی بر ساختار جوامع علف های هرز، نشریه بوم شناسی علف های هرز، 4(1)، 43-72. magiran.com/p1732481
Laila Alimoradi, Aireza Sohani Darban, (2016). Investigation the Effect of Different Crop Rotation Patterns on Weed Community Structure, Journal of Weed Ecology, 4(1), 43-72. magiran.com/p1732481
لیلا علیمرادی، علیرضا سوهانی دربان، بررسی تاثیر الگوهای مختلف تناوب زراعی بر ساختار جوامع علف های هرز. نشریه بوم شناسی علف های هرز، 1395؛ 4(1): 43-72. magiran.com/p1732481
Laila Alimoradi, Aireza Sohani Darban, Investigation the Effect of Different Crop Rotation Patterns on Weed Community Structure, Journal of Weed Ecology, 2016; 4(1): 43-72. magiran.com/p1732481
لیلا علیمرادی، علیرضا سوهانی دربان، "بررسی تاثیر الگوهای مختلف تناوب زراعی بر ساختار جوامع علف های هرز"، نشریه بوم شناسی علف های هرز 4، شماره 1 (1395): 43-72. magiran.com/p1732481
Laila Alimoradi, Aireza Sohani Darban, "Investigation the Effect of Different Crop Rotation Patterns on Weed Community Structure", Journal of Weed Ecology 4, no.1 (2016): 43-72. magiran.com/p1732481
لیلا علیمرادی، علیرضا سوهانی دربان، (1395). 'بررسی تاثیر الگوهای مختلف تناوب زراعی بر ساختار جوامع علف های هرز'، نشریه بوم شناسی علف های هرز، 4(1)، صص.43-72. magiran.com/p1732481
Laila Alimoradi, Aireza Sohani Darban, (2016). 'Investigation the Effect of Different Crop Rotation Patterns on Weed Community Structure', Journal of Weed Ecology, 4(1), pp.43-72. magiran.com/p1732481
لیلا علیمرادی؛ علیرضا سوهانی دربان. "بررسی تاثیر الگوهای مختلف تناوب زراعی بر ساختار جوامع علف های هرز". نشریه بوم شناسی علف های هرز، 4 ،1 ، 1395، 43-72. magiran.com/p1732481
Laila Alimoradi; Aireza Sohani Darban. "Investigation the Effect of Different Crop Rotation Patterns on Weed Community Structure", Journal of Weed Ecology, 4, 1, 2016, 43-72. magiran.com/p1732481
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال