ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز خلیل طهماسبی، سعید مودی، غلامرضا زمانی، قربانعلی اسدی، محمد تقی آل ابراهیم، (1395). بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از مگس بذرخوار تلخه Urophora xanthippe در شرایط مزرعه و گلخانه، نشریه بوم شناسی علف های هرز، 4(1)، 73-87. magiran.com/p1732482
Behroz Khalil Tahmasbi, Saeed Moodi, Golamreza Zamani, Ghorbanali Assadi, Mohammad Taghi Alebrahim, (2016). Study biological Control of Russian knapweed by Flies head (Urophara xanthippe) Under Greenhouse and Field Conditions, Journal of Weed Ecology, 4(1), 73-87. magiran.com/p1732482
بهروز خلیل طهماسبی، سعید مودی، غلامرضا زمانی، قربانعلی اسدی، محمد تقی آل ابراهیم، بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از مگس بذرخوار تلخه Urophora xanthippe در شرایط مزرعه و گلخانه. نشریه بوم شناسی علف های هرز، 1395؛ 4(1): 73-87. magiran.com/p1732482
Behroz Khalil Tahmasbi, Saeed Moodi, Golamreza Zamani, Ghorbanali Assadi, Mohammad Taghi Alebrahim, Study biological Control of Russian knapweed by Flies head (Urophara xanthippe) Under Greenhouse and Field Conditions, Journal of Weed Ecology, 2016; 4(1): 73-87. magiran.com/p1732482
بهروز خلیل طهماسبی، سعید مودی، غلامرضا زمانی، قربانعلی اسدی، محمد تقی آل ابراهیم، "بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از مگس بذرخوار تلخه Urophora xanthippe در شرایط مزرعه و گلخانه"، نشریه بوم شناسی علف های هرز 4، شماره 1 (1395): 73-87. magiran.com/p1732482
Behroz Khalil Tahmasbi, Saeed Moodi, Golamreza Zamani, Ghorbanali Assadi, Mohammad Taghi Alebrahim, "Study biological Control of Russian knapweed by Flies head (Urophara xanthippe) Under Greenhouse and Field Conditions", Journal of Weed Ecology 4, no.1 (2016): 73-87. magiran.com/p1732482
بهروز خلیل طهماسبی، سعید مودی، غلامرضا زمانی، قربانعلی اسدی، محمد تقی آل ابراهیم، (1395). 'بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از مگس بذرخوار تلخه Urophora xanthippe در شرایط مزرعه و گلخانه'، نشریه بوم شناسی علف های هرز، 4(1)، صص.73-87. magiran.com/p1732482
Behroz Khalil Tahmasbi, Saeed Moodi, Golamreza Zamani, Ghorbanali Assadi, Mohammad Taghi Alebrahim, (2016). 'Study biological Control of Russian knapweed by Flies head (Urophara xanthippe) Under Greenhouse and Field Conditions', Journal of Weed Ecology, 4(1), pp.73-87. magiran.com/p1732482
بهروز خلیل طهماسبی؛ سعید مودی؛ غلامرضا زمانی؛ قربانعلی اسدی؛ محمد تقی آل ابراهیم. "بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از مگس بذرخوار تلخه Urophora xanthippe در شرایط مزرعه و گلخانه". نشریه بوم شناسی علف های هرز، 4 ،1 ، 1395، 73-87. magiran.com/p1732482
Behroz Khalil Tahmasbi; Saeed Moodi; Golamreza Zamani; Ghorbanali Assadi; Mohammad Taghi Alebrahim. "Study biological Control of Russian knapweed by Flies head (Urophara xanthippe) Under Greenhouse and Field Conditions", Journal of Weed Ecology, 4, 1, 2016, 73-87. magiran.com/p1732482
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال