ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا علومی یزدی، عرفان قاسم پور، (1394). معیار های مصادره غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده الپاسو، نشریه مطالعات حقوق انرژی، 1(1)، 61-76. magiran.com/p1732487
Hamidreza Oloumi Yazdi , Erfan Ghassempour, (2015). Analysis of the applicable principles in studying indirect expropriation in the El Paso arbitration award, Journal of Research Energy Law Studies, 1(1), 61-76. magiran.com/p1732487
حمیدرضا علومی یزدی، عرفان قاسم پور، معیار های مصادره غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده الپاسو. نشریه مطالعات حقوق انرژی، 1394؛ 1(1): 61-76. magiran.com/p1732487
Hamidreza Oloumi Yazdi , Erfan Ghassempour, Analysis of the applicable principles in studying indirect expropriation in the El Paso arbitration award, Journal of Research Energy Law Studies, 2015; 1(1): 61-76. magiran.com/p1732487
حمیدرضا علومی یزدی، عرفان قاسم پور، "معیار های مصادره غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده الپاسو"، نشریه مطالعات حقوق انرژی 1، شماره 1 (1394): 61-76. magiran.com/p1732487
Hamidreza Oloumi Yazdi , Erfan Ghassempour, "Analysis of the applicable principles in studying indirect expropriation in the El Paso arbitration award", Journal of Research Energy Law Studies 1, no.1 (2015): 61-76. magiran.com/p1732487
حمیدرضا علومی یزدی، عرفان قاسم پور، (1394). 'معیار های مصادره غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده الپاسو'، نشریه مطالعات حقوق انرژی، 1(1)، صص.61-76. magiran.com/p1732487
Hamidreza Oloumi Yazdi , Erfan Ghassempour, (2015). 'Analysis of the applicable principles in studying indirect expropriation in the El Paso arbitration award', Journal of Research Energy Law Studies, 1(1), pp.61-76. magiran.com/p1732487
حمیدرضا علومی یزدی؛ عرفان قاسم پور. "معیار های مصادره غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده الپاسو". نشریه مطالعات حقوق انرژی، 1 ،1 ، 1394، 61-76. magiran.com/p1732487
Hamidreza Oloumi Yazdi ; Erfan Ghassempour. "Analysis of the applicable principles in studying indirect expropriation in the El Paso arbitration award", Journal of Research Energy Law Studies, 1, 1, 2015, 61-76. magiran.com/p1732487
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال