ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه احمدی، شیماسادات برقعی، زهره عباسی، (1395). مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر درمان روایت دلبستگی و معنویت درمانی بر تعارضات زناشویی، مجله اسلام و پژوهش های روان شناختی، 2(4)، 99. magiran.com/p1732765
Seddiqa Ahmadi, Shima Sadat Borqaie, Zohre Abbasi, (2016). A Comparison between the Effect of Education on the Basis of Attachment Narrative Therapy and Spirituality Therapy on Marital Conflicts, , 2(4), 99. magiran.com/p1732765
صدیقه احمدی، شیماسادات برقعی، زهره عباسی، مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر درمان روایت دلبستگی و معنویت درمانی بر تعارضات زناشویی. مجله اسلام و پژوهش های روان شناختی، 1395؛ 2(4): 99. magiran.com/p1732765
Seddiqa Ahmadi, Shima Sadat Borqaie, Zohre Abbasi, A Comparison between the Effect of Education on the Basis of Attachment Narrative Therapy and Spirituality Therapy on Marital Conflicts, , 2016; 2(4): 99. magiran.com/p1732765
صدیقه احمدی، شیماسادات برقعی، زهره عباسی، "مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر درمان روایت دلبستگی و معنویت درمانی بر تعارضات زناشویی"، مجله اسلام و پژوهش های روان شناختی 2، شماره 4 (1395): 99. magiran.com/p1732765
Seddiqa Ahmadi, Shima Sadat Borqaie, Zohre Abbasi, "A Comparison between the Effect of Education on the Basis of Attachment Narrative Therapy and Spirituality Therapy on Marital Conflicts", 2, no.4 (2016): 99. magiran.com/p1732765
صدیقه احمدی، شیماسادات برقعی، زهره عباسی، (1395). 'مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر درمان روایت دلبستگی و معنویت درمانی بر تعارضات زناشویی'، مجله اسلام و پژوهش های روان شناختی، 2(4)، صص.99. magiran.com/p1732765
Seddiqa Ahmadi, Shima Sadat Borqaie, Zohre Abbasi, (2016). 'A Comparison between the Effect of Education on the Basis of Attachment Narrative Therapy and Spirituality Therapy on Marital Conflicts', , 2(4), pp.99. magiran.com/p1732765
صدیقه احمدی؛ شیماسادات برقعی؛ زهره عباسی. "مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر درمان روایت دلبستگی و معنویت درمانی بر تعارضات زناشویی". مجله اسلام و پژوهش های روان شناختی، 2 ،4 ، 1395، 99. magiran.com/p1732765
Seddiqa Ahmadi; Shima Sadat Borqaie; Zohre Abbasi. "A Comparison between the Effect of Education on the Basis of Attachment Narrative Therapy and Spirituality Therapy on Marital Conflicts", , 2, 4, 2016, 99. magiran.com/p1732765
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال