ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی اکبر هدایتی، سعید شهبازی ناصرآباد، حامد غفاری فارسانی، (1396). بررسی پاسخ های مرگ و میر ماهی کپور معمولی و سفید دریای خزر در مواجهه با محلول ضدعفونی کننده کلردار خانگی (هیپوکلریت سدیم)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(1)، 607-616. magiran.com/p1732929
Seyed Ali Akbar Hedayati, Saeid Shahbazi Naserabad , Hamed Ghafari Farsani, (2017). A study on mortality of Common carp (Cyprinus carpio) and Caspian kutum (Rutilus frisii kutum) exposed to chlorinated disinfectant soloution (Sodium Hypochlorite), Journal of Environmental Sciences and Technology, 19(1), 607-616. magiran.com/p1732929
سیدعلی اکبر هدایتی، سعید شهبازی ناصرآباد، حامد غفاری فارسانی، بررسی پاسخ های مرگ و میر ماهی کپور معمولی و سفید دریای خزر در مواجهه با محلول ضدعفونی کننده کلردار خانگی (هیپوکلریت سدیم). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1396؛ 19(1): 607-616. magiran.com/p1732929
Seyed Ali Akbar Hedayati, Saeid Shahbazi Naserabad , Hamed Ghafari Farsani, A study on mortality of Common carp (Cyprinus carpio) and Caspian kutum (Rutilus frisii kutum) exposed to chlorinated disinfectant soloution (Sodium Hypochlorite), Journal of Environmental Sciences and Technology, 2017; 19(1): 607-616. magiran.com/p1732929
سیدعلی اکبر هدایتی، سعید شهبازی ناصرآباد، حامد غفاری فارسانی، "بررسی پاسخ های مرگ و میر ماهی کپور معمولی و سفید دریای خزر در مواجهه با محلول ضدعفونی کننده کلردار خانگی (هیپوکلریت سدیم)"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 19، شماره 1 (1396): 607-616. magiran.com/p1732929
Seyed Ali Akbar Hedayati, Saeid Shahbazi Naserabad , Hamed Ghafari Farsani, "A study on mortality of Common carp (Cyprinus carpio) and Caspian kutum (Rutilus frisii kutum) exposed to chlorinated disinfectant soloution (Sodium Hypochlorite)", Journal of Environmental Sciences and Technology 19, no.1 (2017): 607-616. magiran.com/p1732929
سیدعلی اکبر هدایتی، سعید شهبازی ناصرآباد، حامد غفاری فارسانی، (1396). 'بررسی پاسخ های مرگ و میر ماهی کپور معمولی و سفید دریای خزر در مواجهه با محلول ضدعفونی کننده کلردار خانگی (هیپوکلریت سدیم)'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(1)، صص.607-616. magiran.com/p1732929
Seyed Ali Akbar Hedayati, Saeid Shahbazi Naserabad , Hamed Ghafari Farsani, (2017). 'A study on mortality of Common carp (Cyprinus carpio) and Caspian kutum (Rutilus frisii kutum) exposed to chlorinated disinfectant soloution (Sodium Hypochlorite)', Journal of Environmental Sciences and Technology, 19(1), pp.607-616. magiran.com/p1732929
سیدعلی اکبر هدایتی؛ سعید شهبازی ناصرآباد؛ حامد غفاری فارسانی. "بررسی پاسخ های مرگ و میر ماهی کپور معمولی و سفید دریای خزر در مواجهه با محلول ضدعفونی کننده کلردار خانگی (هیپوکلریت سدیم)". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19 ،1 ، 1396، 607-616. magiran.com/p1732929
Seyed Ali Akbar Hedayati; Saeid Shahbazi Naserabad ; Hamed Ghafari Farsani. "A study on mortality of Common carp (Cyprinus carpio) and Caspian kutum (Rutilus frisii kutum) exposed to chlorinated disinfectant soloution (Sodium Hypochlorite)", Journal of Environmental Sciences and Technology, 19, 1, 2017, 607-616. magiran.com/p1732929
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال